Er ligt een verzoek tot verlenging van de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het
COA, deze loopt af in augustus 2023.

Opvallend in dit verzoek is de wens van het COA om, in
het kader van flexibilisering van de asielketen, te komen tot een tweetal locaties in de
gemeente Stadskanaal. Afgelopen maandagavond 27 juni mochten de fracties in de raad hun
wensen en bedenkingen kenbaar maken over dit verzoek.

In Augustus 2020 is het AZC aan de Brink 1 in Musselkanaal heropend voor bewoning van
428 asielzoekers. Deze locatie vangt naast statushouders ( in afwachting van een woning in
de regio) ook ‘kansrijke ’asielzoekers op, een zogenaamde Proces Opvang Locatie (POL).
Deze bestuursovereenkomst was in principe voor de duur van drie jaar. Nu ligt er dus een
verzoek tot verlenging van tenminste 10 jaar.

In 2020 heeft Lokaal Betrokken aangegeven toen al voor een langjarige samenwerking te
gaan, dit i.v.m. de onrust die het geeft om steeds open, dicht en weer open te gaan. Het
uitgangspunt was ook dat de huidige gebouwen op het Azc in Musselkanaal na bijna 30 jaar
in gebruik aan vervanging toe zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
We hebben aangegeven dat de omwonenden vroegtijdig moeten worden ingelicht en ze
waar mogelijk ook inspraak te geven.

Er wordt ook in het verzoek gesproken over het ,in principe medewerking te verlenen, aan
een op termijn realiseren van een tweede locatie in de kern van Stadskanaal met 200
opvangplekken. Dit betekent dat er 200 asielzoekers geplaatst worden in Musselkanaal en
een tweede locatie met 200 asielzoekers in de kern Stadskanaal. We realiseren ons dat de
druk op Musselkanaal groot is en met het verdelen van de opvangplekken zal de druk daar
verminderen.

Het definitief besluit is een collegebevoegdheid en behoeft geen instemming van de raad.
Wel hebben we aangeven dat het nieuws dat er gezocht wordt naar een tweede locatie in
Stadskanaal zorgen voor vragen onder inwoners. We hebben opgeroepen deze zorgen en
vragen serieus te nemen. Net als bij de heropening van het Azc in Musselkanaal 2 jaar
geleden staat ook het belang van onze inwoners in Stadskanaal voorop. Voor vertrouwen en
draagvlak is goede communicatie heel belangrijk.

We hebben nog specifiek gevraagd naar het inzetten van aandacht groepen op de locaties.
De wethouder gaf aan dat bij herbestemming of als er minder plekken voor asielzoekers
nodig zijn, dat het mogelijk zou zijn om andere doelgroepen te huisvesten, zoals studenten
of spoedzoekers. De zogenaamde multi-inzetbare opvangplekken.
We hopen dat het nieuwe college iets met onze wensen en bedenkingen gaat doen.

We zullen het hele proces nauwlettend blijven volgen.