Lokaal Betrokken StadskanaalProgramma 2018 2022

Samen Sterk!

 

Wanneer je over politiek spreekt gaat dit vaak gepaard met onvrede over de huidige gang van zaken. Voor het gevoel worden beslissingen over de ruggen van de inwoners genomen, en nergens wordt duidelijk waarom.

Uit die onvrede zijn wij ontstaan. Wij vinden dat de gemeenteraad veel beter zijn best moet doen om de belangen van de inwoners te behartigen. Dat ze veel actiever moet staan in het ophelderen van vraagstukken die in de gemeenschap spelen, en dat discussie mogelijk moet zijn. Geen vage achtergrondpolitiek, maar een open forum!

Lokaal Betrokken is in maart 2017 opgericht om te demonstreren hoe je met eerlijkheid en transparantie in de media kunt laten zien dat je het beste met inwoners voorhebt. Dat je open kunt staan voor kritische noten uit de samenleving, en dit mee kunt nemen in de besluitvorming en de verantwoording.

Jur Mellies

Fractievoorzitter Lokaal Betrokken

Welzijn & Zorg

Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Maar andersom kunnen bepaalde gevolgen van welvaart wel een bedreiging zijn voor het welzijn. Het welzijn van onze inwoners dient altijd op de eerste plaats te staan. Inwoners van onze gemeente die zorg behoeven moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben; en daarbij wordt rekening gehouden met hun specifieke situatie.

Ouderen

In onze gemeente wonen relatief veel ouderen. De overheid wil dat ouderen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en langer zelfstandig blijven wonen. Daar is niets mis mee, maar de overheid dient dit dan wel optimaal te ondersteunen. Elke zorgvraag en situatie is anders.

Als zelfstandig thuis wonen geen optie meer is dienen er voldoende woon/zorg alternatieven te zijn per woonkern. Per geval moet er met de cliënt bekeken worden welke zorg het beste past.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Mensen die zich belangeloos en met liefde inzetten voor anderen moeten we koesteren. Veel inwoners hebben te maken met mantelzorg. Het is normaal dat mensen naar elkaar omzien, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. Mantelzorgers moeten daarom worden ondersteund als ze het even niet meer kunnen, om wat voor reden dan ook.

Jeugd

Onze kinderen verdienen het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben hier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in. Jeugdhulp past niet in schotten of hokjes, maar moet aansluiten bij datgene wat wenselijk of noodzakelijk is. Geen bureaucratie ‘van kastje naar de muur’, maar snelle gerichte hulp en een helder advies, waarbij rekening wordt gehouden met de leefwereld van het kind en eigen omgeving.

Volksgezondheid

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Risico’s voor de gezondheid dienen zo vroeg mogelijk opgespoord te worden, zodat (dreigende) problemen kunnen worden opgelost voordat ze groter worden. “Voorkomen is beter dan genezen”.

Toegankelijkheid

Onze gemeente is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een avondje uit, lekker winkelen, het internet gebruiken of gewoon al een boodschapje doen is voor sommigen niet te doen omdat het hen belemmert deze activiteiten te doen. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat. We streven ernaar dat alle burgers op alle manieren kunnen meedoen aan de samenleving.

Lokaal Betrokken wil:

 • maatwerk bij aanvraag maatschappelijke ondersteuning
 • bevorderen dat informatie over gemeentelijke regelingen en/of voorzieningen ook toegankelijk is voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn
 • aandacht voor eenzaamheid bij ouderen als een groeiend en niet te onderschatten probleem onder ouderen
 • maximale ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • dat mantelzorgers betrokken worden bij de zorgvraag; en dat er tijdig vervangende zorg wordt ingezet zodat mantelzorgers niet overbelast raken
 • dat de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals en/of vrijwillige thuishulp in goede banen wordt geleid
 • extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen
 • doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid met als uitgangspunt; licht waar kan, zwaar waar nodig
 • een optimale samenwerking tussen het CJGV en ouders, huisartsen, scholen en andere organisaties om problemen bij jeugdigen te signaleren
 • voorlichting en educatie aan groepen, zoals: groepsvoorlichting, lesprogramma’s over een gezonde leefstijl op school
 • adequate hulp voor inwoners die door drugs, alcohol en problematisch gedrag een probleem vormen voor de eigen gezondheid en hun woonomgeving
 • toegankelijke gemeentelijke gebouwen
 • maximaal ondersteunen van het ‘Kernteam Toegankelijkheid

Wonen & Voorzieningen

Een dak boven het hoofd, bestaanszekerheid, een thuis… dingen die we allemaal willen. Het is goed wonen in Stadskanaal. Voor ieder wat wils. We willen dorpen en wijken die schoon, veilig en netjes zijn, met passende voorzieningen in de buurt.

Woningaanbod

We vinden variatie in het aanbod van woningen belangrijk. Speciale aandacht voor de huisvesting van jongeren en jonge gezinnen die graag in onze gemeente willen blijven wonen, of zich willen vestigen. Ook voor ouderen moet er voldoende passende huisvesting zijn.

Openbare ruimte

We hebben een groene gemeente. Maar de manier waarop de afgelopen jaren het onderhoud is uitgevoerd is veel mensen een doorn in het oog. Leefbaarheid heeft in hoge mate te maken met goed onderhouden wegen, groenstroken en waterpartijen. Slecht onderhoud versterkt het beeld van verloedering en verpaupering; dit moet tegengegaan worden.

Verkeer en vervoer

Stadskanaal is goed bereikbaar, maar het kan altijd beter. Een goede doorstroming van verkeer, vooral van en naar het winkelcentrum, is wenselijk. Daarbij moeten er voldoende parkeergelegenheden zijn. Verkeersveiligheid staat voorop, vooral in wijken waar scholen gevestigd zijn en/of waar veel kinderen buiten spelen. Openbaar vervoer moet van goede kwaliteit en toegankelijk zijn, met extra snelle verbindingen naar vooral de stad Groningen, Assen en Emmen.

Kunst en cultuur

Cultuur verrijkt onze samenleving. Het blijkt dat gemeenten die aandacht besteden aan kunst en cultuur, aantrekkelijker zijn dan gemeenten waar minder te beleven valt. Er dient aandacht te zijn in het onderwijs voor kunst, cultuur en erfgoed.

Sport en recreatie

Sporten, bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn belangrijke ingrediënten voor het welzijn van onze inwoners. De gemeente Stadskanaal heeft volop mogelijkheden om te bewegen in zowel verenigingsverband als individueel, competitief als recreatief. Jammer genoeg is niet iedereen in staat even goed mee te doen, bijvoorbeeld door een beperking of door geldgebrek. Wij willen hen ook in de gelegenheid stellen om te kunnen sporten.

Bibliotheek

Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving; daar bestaat geen discussie over. De bibliotheek is hiervoor een belangrijke voorziening. Een bibliotheek is van groot maatschappelijk belang. Zelfs mensen die de bibliotheek nooit bezoeken, geven aan de bibliotheek waardevol te vinden. Maar tijden veranderen, en de bibliotheek dient zich wat ons betreft opnieuw uit te vinden. De verregaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen, en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe.

Lokaal Betrokken wil:

 • variatie in woningaanbod voor – met name – jonge starters op de woningmarkt
 • ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap
 • ouderenhuisvesting met zorg op maat
 • de mogelijkheid van vernieuwende bouwvormen, zoals ‘tiny houses’
 • gasvrij bouwen aanmoedigen
 • goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden, en groenstroken
 • snelheidsbeperkende maatregelen waar nodig
 • veilige fiets- en looproutes van en naar scholen, snelheidsbeperkende maatregelen rond scholen en wijken met veel kleine kinderen en het handhaven op snelheid
 • aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed op scholen: het bevorderen van contacten met kunstenaars en kunstinstellingen
 • de huidige openluchtbaden openhouden, en dat er gekeken wordt hoe ook andere activiteiten op het gebied van sport, spel et cetera op hetzelfde terrein kan worden georganiseerd
 • toekomstbestendig maken van de bibliotheek als knooppunt voor kennis, contact en cultuur

Jeugd & Educatie

Een goed begin in het leven is het halve werk. Door een goede opvoeding worden kinderen en jongeren geleerd met regels en verantwoordelijkheden om te gaan. Maar soms is bij die opvoeding hulp nodig. Lokaal jeugdbeleid moet ervoor zorgen dat veel sociale problemen in de toekomst voorkomen worden. Jeugdigen hebben talenten, en moeten de kans krijgen zich maximaal te ontplooien.

Voor- en vroegschoolse educatie en basisonderwijs

Ieder kind heeft recht op een gelijke start. Wij willen daarom ook niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen komt het basisonderwijs te laat om bepaalde vaardigheden nog op te pakken. De combinatie van een voorschoolse en vroegschoolse aanpak, gecombineerd met basisonderwijs en jeugdhulp, kan al door de betrokkenheid van de ouders goed werken.

Laaggeletterdheid

Veel mensen in onze gemeente hebben moeite met de vaardigheid lezen en/of schrijven. Dit kan grote gevolgen hebben. Wanneer informatie niet goed begrepen wordt, is de kans groot dat mensen minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond zijn dan geletterde mensen. Laaggeletterden vinden minder snel een baan en hebben minder grip op geldzaken.

Passend onderwijs

Alle kinderen moeten kunnen rekenen op een passende plek in het onderwijs, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. In het onderwijs zijn probleemgevallen in beeld. Wij wensen een nauwere samenwerking tussen onderwijs en Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid. Wij zien graag dat we als gemeente meer invloed en controle krijgen op het geleverde onderwijs.

Jeugdhulp

Jongeren moeten snel de juiste zorg krijgen waarbij rekening wordt gehouden met zijn/haar sociale omgeving. Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. We accepteren geen wachtlijsten in de jeugdhulp. Ieder kind verdient maatwerk. We streven naar een optimale samenwerking tussen partners om tot dat maatwerk te komen.

Jongeren en bewegen

Sporten is belangrijk. Het is goed voor de gezondheid, door te sporten komen we elkaar tegen, ontwikkelen we sociale vaardigheden en dagen we elkaar uit. Jongeren moeten gestimuleerd worden te sporten, het bevordert teamgeest en ze leren zich in te zetten voor elkaar.

Lokaal Betrokken wil:

 • de mogelijkheid van voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen
 • inzetten op vroegtijdige signalering van spraak-, en taalachterstanden
 • dat laaggeletterdheid opgepakt wordt, samen met gemeente, GGD, scholen, huisartsen, bijvoorbeeld de bibliotheek, en de Stichting Lezen & Schrijven
 • voldoende stage- en leerplekken
 • mogelijkheid bezien van extra financiële hulp vanuit de gemeente in scholen waar de onderwijskwaliteit ondermaats is
 • betere onderwijsresultaten, minder schooluitvallers en betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
 • onderwijs dat aansluit op het bedrijfsleven
 • geen wachtlijsten in de jeugdhulp
 • voorlichting op scholen over, met name, voeding, alcohol en drugs
 • dat sporten voor kinderen uit armlastige gezinnen mogelijk blijft

Ruimte & Milieu

We willen een uitstekende woon-, werk- en leefomgeving voor al onze inwoners. Behoud van natuur en het landschappelijk karakter. Minder afval of in ieder geval anders omgaan met afval. Schone lucht. Van grijs en grauw naar diepgroen. We willen een duurzame gemeente. Hier liggen wat ons betreft kansen voor de regio en dus voor onze gemeente.

Duurzaamheid

We hebben de komende decennia een gezamenlijke opdracht: er moet meer en beter geïnvesteerd worden in duurzame oplossingen. Hierin liggen ook kansen voor onze regio. De gemeente kan hierin een coördinerende, ondersteunende rol in spelen. Voor duurzame energie mag de gemeente wat ons betreft hierin zelfs een voortrekkersrol nemen om de energietransitie op gang te krijgen. We denken aan zonnevelden. Geen grote windmolens, die passen niet in ons landschap. Zeer kleinschalige windmolens passend in het landschap moeten wel mogelijk zijn.

Circulaire economie

Verspilling is jammer genoeg aan de orde van de dag. Teveel afval wordt niet hergebruikt en verdwijnt in verbrandingsovens. Wij hebben hier met zijn allen een verantwoordelijkheid in. Scheiden aan de bron moet gepromoot en beloond worden, maar er dient ook meer aan na-scheiding gedaan te worden. De vraag moet worden: hoe kunnen we aan een circulaire economie handen en voeten geven?

Ruimtelijke ordening

Er gaat wat gebeuren op het gebied van de ruimtelijke ordening. In de komende jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Het wordt dan bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. In de fase van visie- en beleidsvorming is het zaak dat onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad actief meegenomen worden bij de plannen.

Milieu

We moeten op een goede en bewuste manier omgaan met onze natuur en het milieu. We willen dat volgende generaties het net zo goed of beter hebben dan wijzelf. Wij zijn zelf medeverantwoordelijk voor een beter milieu. Iedere bijdrage telt. Er dient meer en beter toezicht te zijn op milieuovertredingen.

Agrarisch

Onze regio kent een sterke agrarische sector. We hebben er belang bij dat deze sector sterk blijft. We willen de mogelijkheid verkennen om de agrarische sector multifunctioneler te maken, het platteland leefbaar te houden door andere activiteiten te ontplooien zoals bijvoorbeeld recreatie, productie van streekproducten, educatie, agrarische kinderopvang en zorg.

Lokaal Betrokken wil:

 • naar een duurzame en energieneutrale gemeente in 2035 (liever eerder)
 • inwoners bewuster maken van het belang van duurzaamheid
 • een gemeentelijke investeringsagenda duurzame energie
 • energiebesparende maatregelen stimuleren
 • minder regeldruk voor duurzame initiatieven
 • betere controle op zwerfafval
 • meer ‘blikvangers’ op punten waar veel scholieren langs fietsen
 • als gemeente meer manieren van na-scheiding onderzoeken
 • aandacht op scholen voor duurzaamheid en milieu
 • aardgasvrije en energieleverende woonwijken
 • geen landbouwgrond of bos opofferen voor bebouwing
 • een multifunctionelere agrarische sector

Economie & Arbeidsmarkt

In het nieuws horen we veelvuldig dat ‘De economie aantrekt’. En ja; in zijn algemeenheid is dat zo, maar onze regio blijft daar wel bij achter. Er zitten teveel mensen zonder werk.
“Als je werkloos bent, heb je een abonnement op alle andere rottigheid in het leven” zei de Commissaris van de provincie Groningen René Paas eens. En hij heeft gelijk. De oplossing is dus duidelijk: meer werk naar onze regio.

Werkgelegenheid

Het hebben van werk is belangrijk. Het geeft structuur aan het dagelijkse leven. Werk bepaalt voor een groot deel ieders eigenwaarde en door werk staan mensen in contact met anderen. Op persoonlijk vlak is de betekenis van werk groot. Dus hebben we meer werkgelegenheid nodig in onze regio; maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten alles op alles te zetten om het toch voor elkaar te krijgen; elk succesje is er één!

Winkelcentrum

Stadskanaal heeft een regiofunctie. Een aantrekkelijk winkelcentrum met voldoende aanbod aan soorten winkels en uitgaansgelegenheden hoort daarbij. Er is een winkelvisie vastgesteld, en miljoenen zijn gereserveerd voor het aantrekkelijker maken van het centrum van Stadskanaal. We vinden wel dat ook gekeken moet worden hoe we met minder middelen het centrum aantrekkelijk kunnen houden. Een daadkrachtige en eendrachtige handelsvereniging speelt wat ons betreft hierin een leidende rol.

Markten

Stadskanaal heeft een redelijk drukbezochte zaterdagmarkt. De zaterdagmarkt is van belang voor de reuring in het centrum en voor de winkeliers in het centrum. Helaas merken we dat er nog wel eens ‘gaten’ vallen in de opstelling van de marktkramen. Dit heeft zijn weerslag op het winkelend publiek. We dienen onze zaterdagmarkt bruisend te houden.

Toerisme

We wonen in een mooie regio met specifiek cultureel erfgoed en veel ruimte en natuur om actief te zijn. Toerisme in onze gemeente is wat ons betreft jarenlang onderbelicht geweest. We zouden graag samen met omliggende gemeente meer invulling willen geven aan het toerisme in onze regio. Het zou goed zijn aanvullend onderzoek te doen naar het belang van toerisme voor onze gemeente.

Inkomensvoorzieningen

Als mensen door omstandigheden zonder werk – en dus inkomen – komen te zitten en ze een beroep moeten doen op de bijstand, dan horen ze op een vriendelijke, tegemoetkomende en inlevende manier geholpen te worden. Uitgangspunt is dat niemand ervoor kiest om werkloos te zijn. We willen dat er met deze mensen respectvol wordt om gegaan. En we gaan ervan uit dat mensen zou gauw mogelijk weer willen meedoen.

Armoede en schuldhulpverlening

Armoede maakt lam. Mensen die voortdurend geldzorgen hebben, glijden op termijn steeds verder af en worden daardoor moedeloos. Er moet worden ingezet op passende ondersteuning. Elke situatie is weer anders, maatwerk is gewenst. Er moet veel aandacht zijn voor kinderen die in armoede opgroeien. Er moet gewaakt worden voor overerfbare armoede. Er moet actief worden opgetreden tegen kwaadwillende schuldhulpverleners en bewindvoerders die over de ruggen van mensen met schulden flink verdienen, daarbij geen schulden aflossen, of zelfs de schulden laten toenemen.

Lokaal Betrokken wil:

 • onze gemeente aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen.
 • vermindering regeldruk voor ondernemers
 • meer reuring in onze winkelcentra
 • aantrekkelijkere markten
 • aanvullend onderzoek naar mogelijkheden van toerisme
 • een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing
 • een respectvolle benadering bij aanvragen (aanvullende) bijstandsuitkering

Bestuur & Dienstverlening

De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Mensen hebben recht op de beste dienstverlening, die uitgaat van mogelijkheden en oplossingen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Inwoners hebben recht op een daadkrachtig, open en transparant bestuur. Een bestuur dat vertrouwen geniet van de bevolking, benaderbaar is en inwoners betrekt bij nieuwe plannen. De gemeente moet op een duidelijke manier en in heldere taal met haar inwoners communiceren.
.

Lokale democratie

We begrijpen heel goed dat veel burgers het vertrouwen in de nationale politiek kwijt zijn. ‘Ze luisteren toch niet naar ons’ is een veel gehoorde kreet. En ze hebben gelijk. Lokaal Betrokken houdt zich verre van Haagse machtspolitiek. Lokaal spelen dan ook hele andere kwesties. Het is nog steeds politiek, maar dichter bij huis en veel praktischer.
Lokaal Betrokken vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten, mee kunnen denken en mee kunnen doen. De gemeente moet daarom toegankelijk zijn voor al haar inwoners; ze moeten actief betrokken worden bij plannen en daarin ook meegenomen worden.

Dienstverlening

Wij willen een dienstverlening die vriendelijk, tegemoetkomend en inlevend omgaat met inwoners. Post, brieven of mails van de gemeente moeten helder en makkelijk leesbaar zijn. Gemeentelijke informatie moet zoveel mogelijk openbaar en terug te vinden zijn op internet: ook voor mensen die slecht kunnen horen of zien.

Openbare orde en veiligheid

Onze inwoners moeten zich veilig voelen. In onze gemeente mogen mensen niet met angst thuis zitten. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen, en ouderen moeten veilig over straat kunnen. Asociaal gedrag kunnen we niet tolereren.

Herindeling

Onze regio kent hardnekkige sociaaleconomische problemen. De maatschappelijke opgaven zijn groot. Om deze opgaven het hoofd te bieden heeft de gemeente Stadskanaal daarom in drie herindelingstrajecten unaniem te kennen gegeven te willen herindelen. Andere gemeenten dachten daar anders over, en dat dienen we te respecteren. Lokaal Betrokken vindt nu wel dat we als gemeente Stadskanaal de komende jaren vooral een eigen koers moeten gaan varen, uitgaand van de eigen kracht en mogelijkheden. Natuurlijk moeten we in gesprek blijven met andere gemeenten en ook blijven samenwerken om de problemen in de regio het hoofd te bieden.

Financiën

Lokaal Betrokken wil gedegen financieel beleid, een realistische begroting en een sluitende meerjarenraming. Stadskanaal kent lage gemeentelijke lasten. Daar zijn we trots op, en dat willen we graag zo houden. Uitgaven moeten worden verantwoord. We willen daarom een goed functionerende Rekenkamer. Het moet voor onze inwoners duidelijk zijn waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven en dat geld goed wordt besteed.

Lokaal Betrokken wil:

 • heldere communicatie richting inwoners, maatschappelijke organisaties en pers
 • een zichtbaar en transparanter ingericht bestuur
 • een bestuur die dicht bij de inwoners staat
 • dat meer inwoners meedoen, meedenken en mee beslissen
 • doeltreffende, doelmatige en rechtmatige realisatie van beleid
 • harde aanpak bij asociaal gedrag
 • optimale bescherming van onze hulpdiensten tegen elke vorm van agressie
 • dat de gemeente samen met woningbouwcorporaties beter ingrijpt bij herhaaldelijke woonoverlast (aso-wet)
 • actief promoten van WhatsApp voor buurtpreventie