In de vergadering van 12 juni 2023 is in de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027 besproken.

De voorjaarsnota is een belangrijk document dat inzicht biedt in de financiële stand van zaken halverwege het jaar. Deze tussentijdse rapportage geeft een update over de realisatie van de begroting en eventuele wijzigingen in de financiële situatie van de gemeente. De voorjaarsnota bevat informatie over de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven tot dat moment, evenals prognoses en bijstellingen voor de rest van het jaar. De perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Stadskanaal is een beleidsdocument dat een toekomstgerichte visie schetst voor de komende jaren. Deze nota vormt de basis voor het financiële en beleidsmatige kader van de gemeente en biedt inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten voor de periode 2024-2027. Het document geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen, uitdagingen en kansen waarmee de gemeente te maken krijgt de komende periode.

Normaal gesproken hebben we bij de bespreking van de Perspectiefnota, Algemene Beschouwingen, maar omdat we afgelopen 30 januari al Algemene Beschouwingen hebben gehad over de Kadernota Perspectief 2023-2033, deze keer geen Algemene Beschouwingen.

Wel konden fracties hun betoog houden over beide stukken. Hierbij de inbreng van Lokaal Betrokken

Voorjaarsnota 2023

Voorzitter,

We lezen op pagina 8 de ontwikkeling van een oorlogsroute en de Proef en beleef route (fietsroutes).

Bij de Algemene Beschouwingen heeft het college de motie van Lokaal Betrokken overgenomen om de fietsroute ‘Proef en Beleef Route’ te initiëren. We zijn blij met deze ontwikkeling op dit moment en we zijn erg benieuwd naar de uitwerking hiervan.

We waarderen de papieren versie van de herdenkingsroute. Doordat deze gratis af te halen is bij de bibliotheek en te gebruiken, wordt deze route laagdrempelig onder de aandacht gebracht.

Vraag: Is dit bij de oorlogsroute en proef en beleef route ook zo?

Vraag: Wordt er ook gekeken naar integreren van de routes in een app? Zoals: ANWB fietsapp of de routeplanner van de fietsbond?

U vraagt ook om een budget van 11500 euro voor het realiseren van deze beide routes. In de uitvoering “Verbinden met de fiets” van de Provincie Groningen, staat het volgende: “Binnen dit uitvoeringsprogramma is er echter wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze fietspaden”

Vraag: Heeft het college alle mogelijkheden tot subsidie onderzocht?

Voorzitter,

Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over de forse toename van het aantal bewaren WOZ-aanslag via NO-Cure-No-Pay bureaus. Deze bezwaren vergen meer tijd dan een regulier bezwaar via de gemeente. Voor het afhandelen van dit soort bezwaren moet tijdelijk extern personeel ingehuurd worden. U vraagt hiervoor een incidenteel budget van 100.000 euro. We lezen in de antwoorden van de technische vragen dat deze toename blijft.

Vraag: Hoe incidenteel blijven deze budgetten dan?

Het onder controle brengen blijkt lastig. Er is het afgelopen jaar geïnformeerd bij de aanslag zelf, hoe bewaar te maken tegen de hoogte van de WOZ (waardering onroerende zaken) en ook op de website van de gemeente staat uitgebreide informatie.

In de beantwoording van de technische vragen lezen we ook dat de gegronde bezwaren enorm zijn gestegen. Onze vraag is dan: Kan het zo zijn dat de taxaties te algemeen beoordeeld worden? En dat daardoor taxaties te hoog uitvallen?

Realistischer taxeren kan op langere termijn ervoor zorgen dat er minder bezwaren worden aangevraagd. Uiteindelijk betalen we met z’n allen de kosten.

Op pagina 23 vraagt u een behoorlijke investering voor de informatievoorziening en automatisering. We gaan akkoord met deze investering, want een goed functionerende ICT- infrastructuur is van groot belang voor de informatiebeveiliging van de gemeente.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend aanwezig zijn, moet onze gemeente ervoor zorgen dat ze over voldoende middelen beschikken om hun netwerken en systemen te beschermen. Een adequaat budget stelt onze gemeente in staat om te investeren in beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware en regelmatige audits . Het niet doen van deze investeringen kan leiden tot verouderde systemen, beveiligingslekken, verminderde productiviteit en een slechtere

dienstverlening aan onze inwoners. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot hogere kosten en wellicht reputatieschade voor de gemeente.

Zoals het nu lijkt wordt de eerste fase gerealiseerd van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal.

Wat is nu het proces? Zijn inwoners al meegenomen na dit nieuws of bent u dit van plan te doen binnen afzienbare tijd? En hoe? Kortom: Hoe gaat het proces eruit zien? Kunt u hier iets over zeggen.

En als laatste voorzitter,

We zien dat de hoeveelheid aanvragen voor het noodfonds later op gang is gekomen. Het noodfonds loopt einde deze maand af. Wat is het plan met betrekking tot dit noodfonds?

Lokaal Betrokken ziet graag dat de einddatum wordt verlengd zodat mogelijk meer huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. Hoe staat het college hier tegenover?

Eerst tot zo ver voorzitter.

Lokaal Betrokken, 12-6-2023

 

Perspectiefnota 2023-2027

Voorzitter,

Lokaal Betrokken houdt het kort over de Perspectiefnota 2023-2027. We hebben afgelopen januari Algemene Beschouwingen gehad over de Kadernota Perspectief 2023-2033. Hier hebben we al uitgebreid over gesproken.

We zijn grotendeels afhankelijk van inkomsten vanuit het gemeentefonds en de ontwikkelingen wat betreft het gemeentefonds baart ons zorgen. We zien het liefst dat het rijk op langere termijn stabiliteit en duidelijkheid brengt zodat we weten waar we aan toe zijn en daardoor beter beleid kunnen toepassen

Het streven vanuit Den Haag is dat we komend voorjaar meer duidelijkheid zouden krijgen over deze nieuwe financieringssystematiek.

Zoals te lezen valt is het nog steeds onzeker wat er met het nieuwe verdeelstelsel gaat gebeuren en wat dit op langere termijn voor consequenties geeft.

Ook bij de algemene beschouwingen uitten we al onze zorgen over deze nieuwe financiële systematiek. We lezen dat het nieuwe verdeelstelsel niet per 2026 ingaat, maar per 2027. Voor nu is onze meerjarenraming positief.

Deze perspectiefnota 2024-2027 laat een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen zien voor de komende jaren zoals de invoering Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein, de woonzorgvisie, aanpassingen in het stelsel wet maatschappelijke ondersteuning, en ontwikkeling binnen beschermd wonen. De financiële consequenties zijn nog niet duidelijk.

We lezen dat binnenkort in de Oost-Groninger gemeenten gestart gaat worden met het project ‘Overbrugbanen’. Men krijgt een contract (in dienst van Wedeka en Afeer) van zes maanden die maximaal drie keer verlengd kan worden. Er is ook over gesproken tijdens de bijeenkomst die we laatst hadden bij Wedeka. Het lijkt ons een goede aanvulling op de al bestaande instrumenten binnen de participatiewet. Graag worden we op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.

We lezen op pagina 15 over de ontwikkelingen van projecten binnen het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan. Het kruispunt Eerste Exloërmond is niet gehonoreerd voor subsidie, omdat het

ingediende onderwerp niet voldeed aan de richtlijnen van het CROW. In de beantwoording van onze technische vragen stelt u dat om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen meer ruimte nodig was. Er zal nu een aanvraag worden ingediend bij de Provincie Groningen voor een aangepast ontwerp.

Vraag: Wanneer kunnen we hiervan uitslag verwachten? Voor het indienen van een kredietaanvraag richting raad?

De werkzaamheden aan het fietspad, gedeelte gemeentegrens en de van Boekerenweg wordt naar voren gehaald. Hier zijn ook delen erg slecht, en in de nota hiervoor is hiervoor budget beschikbaar gesteld. In de kadernota financieel perspectief 2023-2033 ging u nog onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn. Is dat voor dit tracé ook mogelijk? En ook hierin, op welke manier worden de omwonenden meegenomen?

En als laatste voorzitter,

Vraag: Hoe staat het met het onderzoek naar ons vastgoed. Is hier meer over bekend?

Eerst tot zover voorzitter.

Lokaal Betrokken 12-6-2023