Op maandag 15 januari staat het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda van de raad. In een raadscommissievergadering wordt dan opiniërend gesproken over een nieuwe nota Duurzaamheid, en over de plannen van de gemeente op het gebied van aanleg van grootschalige zonneparken.

Wij moeten met zijn allen duurzamer. Fossiele brandstoffen zoals kolen en gas raken uitgeput, en zijn belastend voor ons milieu. En laten we daarnaast niet vergeten wat voor effect de gaswinning heeft op veel van onze provinciegenoten. Internationaal zijn er afspraken gemaakt en de overheid heeft doelen gesteld. We moeten over naar 100% duurzame energie, en dat zo snel mogelijk. Maar dat is nog een hele opgave.

Kansen

Het veenkoloniale gebied leent zich bij uitstek voor aanleg van grootschalige zonneparken. Voor de gemeente Stadskanaal liggen er wat dat betreft kansen. Het regionale bedrijfsleven kan aanhaken bij de ontwikkeling. Daarnaast kan het Mercurius Business Park (het voormalig Philipsterrein) uitgroeien tot een broedplaats voor innovatie op het gebied van duurzaamheid en kan het werkgelegenheid scheppen. Het terrein wordt nu klaargemaakt om straks plaats te bieden voor bedrijven die innovatief willen zijn op het gebied van duurzame energie. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het produceren van waterstof uit duurzame energie.

In het document “Stadskanaal op Zon” wordt inzicht gegeven op welke manieren op welke plekken in de gemeente zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Daarbij is het gebied opgedeeld in een aantal deelgebieden. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen een zone voor grootschalige parken en gebieden met een wat meer natuur- en landschappelijk karakter waar kleinere parken beter passen.

Draagvlak

In twee bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente konden inwoners meepraten over de plannen. Ook in de verdere uitwerking van de plannen worden inwoners, organisaties, belanghebbenden meegenomen.  Afspraken kunnen gemaakt worden over bijvoorbeeld de afstand tussen de zonneparken tot aan woningen, over de wijze waarop bewoners kunnen participeren, het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en gebiedsversterkende maatregelen. Er moet draagvlak zijn voor de plannen.

De raadscommissievergadering van maandag 15 januari is openbaar en start om 19:30 uur.