Na meer dan vijf jaar zonder, krijgt de gemeente Stadskanaal nu weer een actieve rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. 

Een rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan die periodiek onderzoek uitvoert naar de effecten van gemeentelijk beleid. Eenvoudig gesteld: gaat na of onze belastingcenten juist worden uitgegeven. De rekenkamerfunctie is bij wet geregeld en ondersteunt de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn controlerende en toezichthoudende taak.

Door interne strubbelingen, maar ook door de gemeentelijk financiële situatie van dat moment is in 2013 de rekenkamercommissie wegbezuinigd. Toen de rekenkamercommissie geen budget meer kreeg toegekend, hebben de leden hun ontslag ingediend. Vanaf dat moment werd er geen onderzoeken meer uitgevoerd naar het handelen van het gemeentelijk bestuur. In de jaren erna werden er meerdere pogingen gedaan – met name door oppositiepartijen – om de rekenkamerfunctie nieuw leven in te blazen: zonder succes. Nut en noodzaak werd door een meerderheid van de raad toen nog niet ingezien.

Motie rekenkamer

Daar kwam vorig jaar juni verandering in door een ingediende motie van gemeenteraadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken). De motie riep op tot dialoog over het herinvoeren van een rekenkamer. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. Vervolgens zijn er meerdere gesprekken geweest en is er o.a een bijeenkomst georganiseerd met een deskundige op dit gebied. Hierdoor is het animo in de raad om een rekenkamer in te stellen toegenomen.

Raadsvoorstel unaniem aangenomen

Gisteravond lag daar dan eindelijk een raadsvoorstel om weer een rekenkamercommissie in te stellen, met bijbehorend budget. De gemeenteraad heeft hiermee unaniem ingestemd. Om de onafhankelijkheid van de rekenkamer te waarborgen zal gezocht worden naar uitsluitend externe leden.

Om de rekenkamer dit keer wel tot een succes te maken zullen er nog wel vervolggesprekken plaatsvinden over de onderlinge verhoudingen tussen rekenkamer, raad, college en de ambtelijke organisatie, en over rechten en plichten. Dat zal uiteindelijk de relatie ten goede komen.