Landelijk is sprake van een gespannen woningmarkt. Ook in onze gemeente staan woningen niet lang te koop en wisselen van eigenaar voor prijzen (ver)boven de vraagprijs. Lokale particulier investeerders en beleggers spelen hier handig op in.

Vooral starterswoningen zijn in trek bij deze groep. Hun geld levert namelijk bij de bank niets op en investeren in goedkoper vastgoed met de bedoeling het door te verkopen of te verhuren tegen (te) hoge prijzen is een lucratieve business. Ze concurreren hiermee met starters op de woningmarkt met als gevolg dat jonge woningkopers bijna geen kans maken op een betaalbare koopwoning en worden hierdoor steeds meer de particuliere huurdersmarkt op gedreven.

Wij van Lokaal Betrokken vinden dit een ongewenste situatie en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo willen we weten of het college bekend is met deze praktijken en wat ze daar van vindt? Het recht op huisvesting is het economische, sociale en culturele recht op adequate huisvesting en onderdak. Het wordt onder meer erkend in de Nederlandse grondwet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UDHR) en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR). We willen daarom weten of het college open staat voor enige vorm van regulering door bijvoorbeeld voor bepaalde typen woningen/wijken een woonverplichting of zelfbewoningsplicht in te voeren. In een aantal gemeenten worden al maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld dat een koper eerst zelf een aantal jaren in het huis moet wonen en dat voor een aantal jaren een doorverkoopverbod geldt.

Het werkelijke probleem is natuurlijk dat er te weinig betaalbare koop- en sociale-huurwoningen beschikbaar zijn in onze gemeente. Na jaren van krimp mag er nu weer gebouwd worden. Onlangs heeft de gemeente daarom weer een aantal woontitels terug bestemd. Het gaat in totaal om 398 bouwtitels. Lokaal Betrokken is vooral zeer benieuwd naar de plannen van de in onze gemeente werkzame woningbouwcorporaties. Durven zij het aan op korte termijn woningen bij te bouwen?

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.