De gemeenteraad heeft maandagavond 29 juni unaniem twee moties aangenomen die het Rijk moeten bewegen iets te doen aan de onhoudbare financiële situatie van de gemeente Stadskanaal.

Veel gemeenten, waaronder de gemeente Stadskanaal, hebben te kampen met financiële tekorten. Dit komt doordat het Rijk te weinig middelen beschikbaar stelt om wettelijke taken op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp, adequaat uit te voeren. Sinds deze taken in 2015 bij de gemeenten is komen te liggen, hebben gemeenten te kampen met tekorten. De afgelopen jaren zijn de gaten in de jaarrekeningen opgevuld door grepen te doen uit de algemene reserves en door te bezuinigen. Maar de bodem van de schatkist komt nu toch echt in zicht. De situatie is onhoudbaar: er moet nu écht iets gebeuren.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag is de Voorjaarsnota 2020 behandeld. De gemeente Stadskanaal stevent dit jaar af op een tekort van 6.3 miljoen euro; daar zijn de mogelijk financiële consequenties van de coronacrisis nog niet in meegenomen. Ook de meerjarenraming ziet er alles behalve rooskleurig uit. Als er nu niets gebeurt dan dreigt preventief toezicht van de provincie en heeft de gemeente niet meer de regie over de eigen financiën. Dat moeten we niet willen!

De gemeenteraad heeft unaniem twee moties aangenomen. Een motie roept het college op er bij het Rijk op aan te dringen structureel meer middelen beschikbaar te stellen om de taken in het Sociaal Domein adequaat te kunnen uitvoeren. De andere motie roept het college op alles in het werk te stellen de herverdeling van het Gemeentefonds niet ten koste te laten gaan van plattelandsgemeenten. Dit n.a.v. het voornemen van het Rijk om plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners fors minder middelen beschikbaar te stellen voor taken in het Sociaal Domein. Dat zou voor veel gemeente de definitieve nekslag betekenen.

Nederlandse gemeenten verenigd in de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben al eerder bij het Rijk aan de bel getrokken: tot nu toe zonder resultaat. Lokaal Betrokken vindt het te zot voor woorden dat wij  gedwongen worden tot bezuinigen omdat het Rijk verzaakt voldoende middelen beschikbaar te stellen voor taken die ze bij gemeenten heeft neergelegd. Dat valt niet uit te leggen aan onze inwoners.

In november moet de begroting voor 2021 vastgesteld worden door de gemeenteraad. Wat Lokaal Betrokken betreft worden de komende maanden gebruikt om maximaal te lobbyen richting Den Haag voor structureel meer middelen.

 

Motie het water staat ons aan de lippen

Motie zo herverdelen maakt de problemen nog groter