De wereld moet verduurzamen, Europa en Nederland moeten verduurzamen, onze gemeente moet verduurzamen. Met een samenhangend pakket aan maatregelen wil men realiseren dat er in 2030 in Nederland 49% minder CO2 wordt uitgestoten (t.o.v. 1990.)

Om de CO2-doelstellingen te realiseren is afgesproken dat in 2030 70% van alle elektriciteit in Nederland uit duurzame bronnen moet komen. In 2050 moet dit 100% zijn. Om in Nederland in de vraag naar duurzame elektriciteit te kunnen voorzien is voor het jaar 2030, naast wind op zee en kleinschalige zonnepanelen op daken, ook duurzame elektriciteitsproductie op land nodig van 35 TWh (TerraWattuur). Om u een idee te geven hoeveel energie dit is: 1 TWh staat gelijk aan ongeveer 120 windturbines (3 MW) of 1200 hectare aan zonneparken. En dat dus 35 keer. Dat zijn een hoop windturbines of veel zonneparken – en dan hebben we nog maar driekwart van de totale vraag naar elektriciteit met zon en wind ingevuld. Maar dat is niet alles. Naast de elektriciteitsopgave staat in het klimaatakkoord ook nog eens de doelstelling dat in 2030 20% van de gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn – dan hebben we het over pakweg 1,5 miljoen woningen en gebouwen. In 2050 moet de hele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Een gigantische opgave.

Wat betekent dit nu voor onze gemeente? We waren het er al over eens dat we geen belang hadden bij hoge windturbines, en dan blijft zonne-energie over. Berekend is dat als we als gemeente 100% energieneutraal willen worden, dat er 600 hectare aan zonnepanelen nodig zijn. Er liggen concrete plannen voor zeker de helft. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een zonnepark van 72 hectare aan de van Boekerenweg. Nieuwe initiatieven staan momenteel in de ijskast. De gemeente wil eerst onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat bij volgende initiatieven een groter deel van de opbrengsten terugvloeit naar de gemeenschap. Men streeft naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap; nu verdwijnen namelijk de opbrengsten voor een groot deel naar buitenlandse investeerders. Lokaal Betrokken vindt het dan ook goed dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Eind van het jaar worden de resultaten verwacht.

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.