Maandagavond is in de gemeenteraad van Stadskanaal de begroting 2019 behandeld.  Met een verwacht tekort van 2.7 miljoen niet echt iets om vrolijk van te worden.

Ook over het lopen jaar wordt een tekort van enkele miljoenen verwacht.  Een van de oorzaken zijn de oplopende tekorten in de jeugdzorg. De begroting 2019 wordt sluitend gemaakt door het nadelige saldo op te vangen door een gedeelte uit de Algemene Reserve en een gedeelte uit de reserve Verkoop aandelen Essent.

Over de tekorten in de Jeugdzorg zal binnenkort een extra raadbijeenkomst belegd worden.  Er zijn diverse onderzoeken gaande die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat budgetten in de toekomst beter beheersbaar gaan worden. Ook wordt er door het gemeentebestuur flink gelobbyd in Den Haag voor meer geld voor de Jeugdzorg.

Van Afval Naar Grondstof

We hebben als Lokaal Betrokken ook aandacht gevraagd voor de nieuwe maatregelen op het gebied van scheiding en verwerking van ons huisafval. In het voorjaar is daartoe nieuw beleid vastgesteld. De gemeente wil in 2020 naar 100 kg restafval per inwoner en 75% scheiding van restafval.

Een van de maatregelen is bijvoorbeeld dat de grijze container vanaf 2019 nog maar eens per 4 weken geleegd wordt. Dat zou voor veel mensen misschien net iets te weinig zijn.  Wij willen graag dat de gemeente de nieuwe manier van legen monitort en de gemeenteraad op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Mochten de gewenste doelen niet gehaald worden, dan moet aanpassing van het beleid in het lopende jaar mogelijk moeten zijn.

Spoorlijn Emmen – Veendam

In de gemeenteraad is raadsbreed een motie aangenomen die het college oproept om alles te doen wat in zijn mogelijkheden ligt om de reactivering van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal te realiseren en om waar mogelijk een inspanning te leveren aan de verdere doortrekking van deze spoorlijn van Stadskanaal naar Emmen. Vooral in het doortrekken van de spoorlijn naar Emmen zien wij van Lokaal Betrokken een meerwaarde.

De gelden voor deze spoorlijn komen uit het zogenaamde Regio Specifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn, en zijn gereserveerd voor een betere ontsluiting van de Veenkoloniën. In de vergadering is door Lokaal Betrokken gevraagd wat er met dat geld gebeurt mocht de spoorlijn onverhoopt geen doorgang vinden?

Het moet niet zo zijn dat de gelden dan terugvallen naar provincie of het Rijk. We vinden het uitermate belangrijk dat de gelden gereserveerd blijven voor de Veenkoloniën en we hebben daarom de heer Borgesius om uitleg gevraagd. Die kon hij in de vergadering niet geven maar beloofde er op terug te komen.

Herindeling

Aan het einde van de vergadering werden nog een tweetal moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Eén motie ingediende door GBS en D66 ging over een mogelijke herindeling. De motie riep het college op om het initiatief te nemen in gesprek te gaan met buurgemeenten, provincie en rijk over hernieuwde mogelijkheden tot een herindeling.

Wij van Lokaal Betrokken hebben tegen gestemd. Wij vinden namelijk dat wij niet ‘aan zet zijn’. In eerdere rondes heeft de gemeenteraad zich altijd unaniem uitgesproken voor een herindeling. En in al die rondes hebben de buurgemeenten andere keuzes gemaakt; en dat hebben we te respecteren. Voor ons is een gemeentelijke herindeling thans dan ook helemaal niet aan de orde. Alle partijen behalve D66 en GBS hebben tegen gestemd. De motie was daarmee verworpen.

Kinderpardon

Een tweede motie betrof het ‘kinderpardon’. Het betreft hier kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn en als geworteld mogen beschouwd. Voor deze kinderen kan alsnog uitzetting dreigen omdat het meewerkcriterium van het het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen.

De motie verzoekt het college hiervoor bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.

De motie is met 19 van de 21 stemmen aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.