Maandag 8 juli waren de Algemene Beschouwingen. Daar konden de fracties reageren op de plannen van het college. De gemeente staat voor scherpe keuzes.

Hieronder de bijdrage van Lokaal Betrokken.

 

Voorzitter,

Wij zijn hier vandaag bij elkaar om de plannen van het college voor de komende periode te bespreken. Uit de Voorjaarsnota kunnen we opmaken dat het er naar uitziet dat wij dit jaar en de drie jaren daarop alleen maar rode cijfers schrijven. Daarnaast staan we ook nog voor een aantal noodzakelijke investeringen – het college noemt ze ‘ambities’. Dit alles kost geld; daar is geen ruimte voor, en dus moet er ruimte gevonden worden. Om welke investeringen het gaat en hoe dit gefinancierd moet gaan worden, staat omschreven in de Ambitienota.

17 juni jongstleden hebben we deze nota opiniërend besproken. Lokaal Betrokken begrijpt dat veel van de investeringen die in het stuk beschreven worden noodzakelijk zijn, en dat het geld ergens vandaan moet komen. Maar we zien ook dat nog niets in beton gegoten is, en dat het één en ander nog nader onderzoek vergt.

Investeringen

Voor wat betreft de investeringen. Ook wij vinden het noodzakelijk dat er een nieuw onderkomen komt voor de Neuteboomschool en de Maarsborg. Het college opteert voor het scenario dat uitgaat van nieuwbouw van één accommodatie voor beide scholen; het zogenaamde ‘logisch scenario’. Wij zelf neigen naar het ‘ideaal scenario’ waarbij ook de peuterspeelzaal en kinderopvang, het wijklokaal en een gymzaal meegenomen wordt.
Wat ons betreft mag deze gymzaal annex sportzaal een dusdanig capaciteit krijgen dat deze tezamen met de huidige Spont en overige binnensportaccommodaties onderdak gaat bieden aan alle binnensportverenigingen binnen onze gemeente; zodat we niet meer afhankelijk zijn van het Pagecentrum.  Nieuwbouw van de Spont kan dan wat ons betreft voorlopig de ijskast in.

Dan de zwembaden. We zijn blij dat het college constateert dat de zwembaden een belangrijke voorziening zijn in de kernen waar ze zich bevinden. Om de baden technisch weer 20 jaar mee te laten gaan is een investering van € 1.2 miljoen nodig. De bedoeling is dat de huidige structurele exploitatiebijdrage kaderstellend is voor het uitwerken van de exploitatiemodellen. De werkgroepen van de drie baden hebben 19 mei jongstleden hiervoor plannen ingediend bij het college. Wij hebben nog geen kennis kunnen nemen van deze plannen. Dus we kunnen er ook moeilijk over oordelen. Wel gaan we er vanuit dat de verdeling van de exploitatiebijdragen eerlijk en naar rato bepaald gaat worden. Het gaat hier tenslotte om verschillende initiatieven. In Musselkanaal bijvoorbeeld worden meer eigen inspanningen verricht om hun bad te exploiteren, dan bij de andere baden. Zoals we het nu kunnen inschatten krijgen de zwembaden Noord en Vlasmeer een hogere exploitatiebijdrage dan zwembad de Horsten. Het komt ons voor dat hierdoor zwembad de Horsten benadeeld/gestraft wordt voor hun inspanningen ten opzichte van de andere baden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Vraag: Het bestuur van Dorpsbedrijf zwembad de Horsten heeft de raad hierover een brief gestuurd. Graag een inhoudelijke reactie van het college.

 

De genoemde investeringen in de Ambitienota kosten geld en dat moet ergens vandaan komen. Er worden een aantal maatregelen genoemd. Een aantal kunnen concreet ingevuld worden, zoals de verhoging van de ozb met 16% en het inzetten van het volledig accres van de algemene uitkering. Andere maatregelen moeten nog nader onderzocht worden. Onze fractie is van mening dat al de genoemde onderzoeken prima intern uitgevoerd kunnen worden.

Waar we ons met name zorgen om maken, zijn de beoogde bezuinigingen op minimabeleid en groen. Onze gemeente kent een ruimhartig minimabeleid; daarop € 780.000,- bezuinigen lijkt ons wat te veel. V.w.b het groenonderhoud. Daar wordt veel over geklaagd. Goed onderhoud van ons groen draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Daar nog meer op bezuinigen komt het aanzien van onze gemeente niet ten goede.

Sociaal Domein

Dan de jeugdzorg. Het blijft een zorgenkindje. Veel gemeenten kampen met tekorten op de jeugdzorg; ook wij. Het kabinet komt met extra geld over de boeg, maar niet genoeg. Momenteel beziet een lokale taskforce of de jeugdzorg effectiever en efficiënter ingericht kan worden. Er wordt een behoedzame opbrengst verwacht van € 500.000,- . We zijn heel erg benieuwd naar de werkelijke uitkomsten.

Van een huisarts horen we overigens goede geluiden over de OJG’ers. De ondersteuners jeugd en gezin. Gevraagd naar de ervaringen van de OJG’er, wist de huisarts mij te melden dat er twee keer per week een OJG’er bij hun over de vloer komt, en hij was daar enthousiast over. Er wordt daar goed samengewerkt zo blijkt – en dat vinden we positief. We lezen in de voorjaarsnota dat alle huisartsen in de gemeente inmiddels beschikken over een Ondersteuner Jeugd & Gezin.

Vraag: Wanneer kunnen we een eerste evaluatie verwachten.

 

Werkgelegenheid. Bemoedigende berichten over het aantal bijstandsgerechtigden. Onlangs was daar een tweet van de portefeuillehouder met het bericht dat we per 1 juli het laagste aantal uitkeringen sinds februari 2013 hebben! En dat het werkloosheidspercentage sinds 2011 onder het provinciaal gemiddelde ligt. Da’s mooi, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Er moet nog heel wat gebeuren willen we nog meer mensen aan het werk krijgen.

Vraag: Hoe staat het bijvoorbeeld met de plannen van het college om meer mensen aan het werk te krijgen in de circulaire economie (Ambitie nr. 1 koerslijnen)?

Leefbaarheid

Wat wij willen, wat onze inwoners willen, is een leefbare gemeente. Waar het prettig wonen is, met voldoende voorzieningen.

Door de jaren heen is er al veel gesloopt met name oudere sociale woningbouw. In Musselkanaal o.a. aan de Geraniumstraat, Begoniastraat en Azaleastraat. En in Stadskanaal; de Philipsflatten, de rijtjeswoningen aan de Gelderselaan, in Maarsveld zijn selectief woningen gesloopt, en daar is niets voor terug gebouwd. Momenteel is de Renneflat aan de beurt. De mensen wordt vervangende woonruimte geboden. Er zijn momenteel wachtlijsten voor een huurwoning. We horen verhalen van mensen die zich in onze gemeente willen vestigen, maar dat niet kunnen omdat er geen geschikte huurwoningen beschikbaar zijn. Dat lijkt ons zeer onwenselijk.

Vraag: Vindt het college dit een gewenste situatie?

Duurzaamheid

Ook belangrijk voor een leefbare gemeente is een levendig en bruisend winkelcentrum. We hebben een winkelvisie vastgesteld en er geld voor gereserveerd. Er wordt hard gewerkt aan het verkeersplan, aankleding van de diverse pleinen. We lezen in de Voorjaarsnota (Blz. 6) dat met de komst van het wereldrestaurant in de Stadshart en de nog te verplaatsen ondernemers uit het pand aan de Navolaan, de taakstelling van 3000 m2 gerealiseerd  is.

Vraag: Wat bedoelt het college hiermee? Dat we er al zijn? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de panden Vos aan de Hoofdstraat, de doorgang Europalaan/Oude markt, etc.. Gaat dit nog doorgang vinden, vragen we ons af?

~

Wij hebben als gemeente een ambitieus beleid op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we een nota duurzaamheid vastgesteld, met concrete actielijnen. En we hebben een visie op zonneparken. Jammer genoeg zit hier de klad in, door gebrek aan netcapaciteit.

Maar we hebben nu ook een Klimaatakkoord. Daarin staat o.a. dat woningen en andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, de komende 30 jaar moeten verduurzamen. Dat gaat geleidelijk en start in de wijken waar het aardgasnet vervangen moet worden, of waar aardgas nu al kosteneffectief vervangen kan worden door duurzame warmte, elektriciteit of duurzaam gas. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met andere maatregelen ter verbetering van de woningen en leefbaarheid in de wijk. Gemeenten worden geacht hier de regie over te voeren.

Vraag: heeft het college al enig idee hoe en wanneer zij dit wil gaan aanpakken?

~

Ik rond af voorzitter.

We hebben nog veel vraagtekens bij de uitvoering van de diverse plannen die in de Ambitienota staan. Het valt nog maar te bezien of de plannen haalbaar zijn en of de uitwerking verantwoord is. Veel van de voorstellen die genoemd worden in de nota vergen zoals gezegd nog nader onderzoek. Veel van de voorstellen moeten nog uitgewerkt worden, veel van de voorstellen – zo lezen we – moeten nog middels een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd worden.

We dringen er daarom bij het college op aan bij de behandeling van de begroting dit najaar meer duidelijkheid te geven over de uitwerking van de genoemde plannen, en dat we een begroting kunnen vaststellen op basis van concrete voorstellen. In ieder geval concreter dan wat er nu voorligt.

Tot slot willen wij het college alle sterkte toewensen bij uitwerken van de diverse plannen. We zien de resultaten van de onderzoeken en de afzonderlijk raadsvoorstellen met belangstelling tegemoet.