Politiek jaarverslag 2021

 

Voorwoord

Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. Dat betekende veel digitaal vergaderen en weinig fysieke bijeenkomsten. We misten het contact met onze inwoners. Laten we hopen dat 2022 verbetering biedt.

2021 was ook het eerste jaar voor onze nieuwe burgervader Klaas Sloots. Na twee waarnemende burgemeesters hebben we nu eindelijk weer een kroonbenoemde burgemeester. Dat houdt in dat een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan is.

Na jaren van krimp, groeien we nu weer. En er mag weer gebouwd worden. Woontitels die eerst wegbestemd waren, zijn weer terug bestemd. We zien dan ook dat er weer driftig gebouwd wordt. Alleen de bouw van betaalbare sociale huurwoningen blijft wat ons betreft achter. Woningbouwcorporaties mogen wel wat meer ambitie tonen.

De komende jaren zullen in het teken staan van de energietransitie. Europa moet verduurzamen, Nederland moet verduurzamen en de gemeenten zijn aan zet. Onze gemeente is ingedeeld bij de regio Groningen. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk optrekken met de andere Groninger gemeenten. De manier waarop dit gebeurt, is niet naar onze zin. Veel wordt over de ruggen van de inwoners geregeld. Dat vinden we niet goed. Inwoners moeten in het vervolg van de energietransitie beter betrokken worden.

16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We hopen op uw stem.

 

Met de meeste hoogachting,

Fractievoorzitter Jur Mellies


 

Uitgelicht

Opmerkelijke en/of belangrijke kwesties die dit jaar voorbij zijn gekomen.

 • Benoeming burgemeester Klaas Sloots
  • De gemeente Stadskanaal heeft weer een kroonbenoemde burgemeester. Zijn naam: Klaas Sloots. Hij was daarvoor wethouder in Zwolle. Klaas is opgegroeid in de regio en ging hier naar school. Hij kent de streek en de lokale cultuur. Ook is hij het Gronings niet verleerd. 20 januari is hij geΓ―nstalleerd door de Commissaris van de Koning de heer Paas. Door de coronapandemie kon dit niet groots worden georganiseerd.
 • Stand van zaken rond het kernteam toegankelijkheid
  • Keer op keer hebben we gevraagd naar het functioneren van het kernteam Toegankelijkheid. Keer op keer kregen we te horen dat er op dat er problemen waren met de bezetting van het kernteam. Toegankelijkheid vinden we een belangrijk thema. De wethouder belooft op korte termijn met goed nieuws te komen.
 • Horeca- en nachtsector
  • Hotel, restaurants, cafΓ©s en ander uitgangsgelegenheden zoals FOX zijn al bijna een jaar dicht. Het water staat veel van deze bedrijven aan de lippen. Het Rijk heeft voor de cultuursector geld bestemd. Ook Stadskanaal heeft geld ontvangen voor zowel 2020 als ook voor 2021. Daar bleek begin januari nog niets van besteed. De wethouder beloofde in de raadsvergadering van 25 januari dat er op korte termijn duidelijk zou komen over de verdeling van de gelden.
 • Nieuwe tarieven sta- en liggelden Spoordok Musselkanaal
  • De tarieven zijn marktconform aangepast. Wij hebben ermee in gestemd maar vinden wel nog steeds dat het beheer en de exploitatie van het terrein het beste aan marktpartijen kunnen worden overgelaten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente geregeld in de clinch gelegen met een campingeigenaar in de buurt die vond dat de gehanteerde tarieven van de gemeente voor camperplaats te goedkoop waren en daarmee concurreerde met de camping.
 • Van krimp naar groei: er mag weer gebouwd worden
  • We zijn geen krimpgemeente meer; er mag weer gebouwd worden. Jammer genoeg verloopt dit in onze ogen nog te traag. Er is vooral vraag naar betaalbare sociale huurwoningen maar de woningcorporaties in onze gemeente reageren te traag op de marktontwikkelingen. Vooral op leeggevallen plekken nabij de Gelderselaan en op de locatie van de oude Philips flats mag wat ons betreft snel gebouwd worden.
 • Onttrekking openbaarheid laantje Postkade
  • Al sinds het begin van de 20ste eeuw ligt ter hoogte van de Postkade 15 en 16 ligt een smal laantje. De eigenaren van de percelen hebben het college verzocht dit laantje aan de openbaarheid te onttrekken. Het laantje kan niet los gezien worden van het fietsbruggetje en wordt nog dagelijks gebruikt. Wij waren tegen sluiting van het laantje; een meerderheid van de gemeenteraad was voor sluiting. Jammer.
 • Strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030
  • De vijf Oost-Groninger gemeenten, Oldambt, Veendam, Pekela, Westerwolde en Stadskanaal slaan de handen in één om te komen tot een gezamenlijke visie op vrijetijdseconomie. Lokaal Betrokken juicht deze ontwikkeling toe. De eerste stap is te komen tot een gezamenlijke marketing organisatie die het gebied moet promoten. Wij willen graag dat onze warenmarkten en streekproducten ook een prominente plaats krijgt in de verdere uitwerking
 • Regionale Energie Strategie (RES) Groningen
  • Lokaal Betrokken staat voor een duurzame gemeente Stadskanaal. We staan achter het streven om energieneutraal te zijn in 2050. Echter de snelheid waarmee nu zonneparken worden aangelegd gaat ons te voortvarend. Daarbij komt dat de grote winsten die ontwikkelaars maken niet terugvloeit naar de gemeenschap. Wij willen eerst dat dit goed geregeld wordt en daarom willen wij een rem op verdere ontwikkelingen. Wij hebben tegen de RES gestemd omdat het ons allemaal veel te snel gaat en dat we als raad er te weinig invloed op hebben door het ontbreken van wettelijke kaders.
 • Regenboogpad centrum Stadskanaal
  • De vernieuwing van het centrum van Stadskanaal nadert het einde. Alleen de Oude Markt en het Europaplein worden nog aangepakt. Een goed moment vonden wij om op één van beide pleinen een zogenaamd regenboogpad te realiseren. Als symbool dat iedereen in onze gemeente mag zijn wie die wil zijn. 25 oktober hebben we daartoe een motie ingediend die door een meerderheid van de raad is aangenomen. Naar verwachting wordt het pad in het voorjaar van 2022 aangelegd.
 • Nieuwe maatregelen VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)
  • De landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 is niet gehaald. Het college kwam in december met een raadsvoorstel met daarin maatregelen om de doelstelling wel te halen. We hebben met het voorstel ingestemd maar hadden liever gezien dat de tarieven afvalstoffenheffing anders waren opgebouwd, namelijk een lager vast tarief en hogere tarieven voor het legen van de containers. Op die manier loont het voor mensen om beter te scheiden. In onze ogen worden mensen die al goed scheidden door het hogere vaste tarief benadeeld. Dat vinden we jammer. Het VANG beleid wordt jaarlijks geΓ«valueerd: we zijn benieuwd naar de uitkomsten.
 • Uitrol AED netwerk
  • Doordat het Refaja haar spoedeisende hulp post verloor vonden we het belangrijk dat er een dekkend AED netwerk in onze regio zou komen. We hebben het college diverse keren gevraagd naar de stand van zaken rondom dit dekkend netwerk. In de raadsvergadering van 20 september wist de wethouder ons te melden dat er schot in zat. We zijn benieuwd.
 • Lachgas verbod
  • Recreatief gebruik van lachgas is verre van onschuldig. Landelijk wordt daar wetgeving op voorbereid. Toch vonden de coalitiepartijen dat er per direct een verbod moest komen op lachgas gebruik. Wij vonden dat iets te voorbarig. Het Trimbosinstituut adviseerde om vooral het gesprek aan te gaan met relevante partners. Daar is nu aan voorbij gegaan. Dat vonden we jammer. Voorlichting op scholen vinden we belangrijk.
 • Oud papier ook in de Afvalapp
  • De gemeente Stadskanaal kent de zogenaamde β€˜Afvalwijzer’. Dit is een app die aangeeft welke container erbij de weg moet. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze app. Wij hebben voorgesteld ook de oud-papier rondes hierop aan te geven. De wethouder zou het onderzoeken.
 • Opkopen woningen door beleggers
  • In heel Nederland en dus ook in onze gemeente worden goedkope woningen opgekocht door investeerders/beleggers met de bedoeling ze duur weer te verhuren. Veel starters op de woningmarkt wordt het daardoor moeilijk gemaakt iets geschikts te vinden. Dat vinden we jammer. We hebben het college gevraagd naar haar standpunt maar die wil eerst een provinciaal onderzoek afwachten naar dit onderwerp.

 


 

Hoe hebben wij gestemd over raadsvoorstellen in 2021?

 

 

 

Raadsvoorstellen 2021 CU CDA SP PvdA GBS VVD LB D66 FR
25 jan. Wijziging algemene subsidieverordening βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Sloots βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 feb. Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Basisprofielschets Scholengroep OPRON βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
19 apr. Wijzigen Verordening lig- en stagelden Spoordok βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit Musselkanaal, De Brink 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 mei. Zienswijze conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020 SOZOG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Publiek vervoer jaarstukken 2020 en concept meerjarenbegroting 2025 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit landelijk gebied karakteristieke gebouwen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit gemeente Stadskanaal woontitels 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
1e begrotingswijziging 2021 en algemeen financieel kader 2022 Wedeka βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
7 jun. Begrotingswijziging 2021, Jaarstukken 2020 en Ontwerpbegroting PG&Z βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 Wedeka Bedrijven βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Actualisatie begroting 2021 en Concept begroting 2022 VGR βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Concept-jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 ODG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
14 jun. Onttrekking openbaarheid Laantje Museumweg – Postkade 15-16 βœ“ βœ“ ❌ ❌ ❌ βœ“ ❌ ❌ βœ“
Strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Regionale Energiestrategie 1.0 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ ❌ βœ“ ❌
5 jul. Jaarstukken 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
30 aug. Voorbereidingsbesluit Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Benoeming lid hoorcommissie βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Vergaderschema 2022 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 okt. Herinrichting Europaplein βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Dorpsvisie Musselkanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
8 nov. Programmabegroting 2022 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
22 nov. Najaarsnota 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Sloop de Badde en ontwikkeling twee bouwkavels βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
13 dec. Decemberwijziging 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Facetbestemmingsplan Mussel-A-kanaal WZ, Hoogspanningsmast 187 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
VANG maatregelenplan 2022-2025 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Verordeningen gemeentelijke belastingen 2022 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Tarieven zwembad het Pagecentrum seizoen 2021-2022 βœ“ βœ“ ❌ ❌ ❌ βœ“ βœ“ βœ“ ❌
Verlengen woonplaatsontheffing βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“

Voor de inhoud van de raadsvoorstellen, de onderliggende documenten als ook de gesproken tekst (audio en transcriptie) verwijzen wij naar de website van de gemeente (https://gemeenteraadstadskanaal.nl/archief.html)

 


 

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren: zo kunnen er schriftelijke of mondelinge vragen gesteld worden en kunnen er amendementen of moties ingediend worden. Ook kunnen raadsleden onderwerpen agenderen voor een raadsvergadering of kunnen ze een initiatiefvoorstel indienen. Onze fractie heeft dit jaar de volgende instrumenten ingezet:

Schriftelijke vragen

15 april Afvalinzameling
19 april Bloedserieus (samen met PvdA, SP, GBS)
2 juni Opkopen woningen door beleggers
15 juli Mislopen gelden volkshuisvestingsfonds

Mondelinge vragen in raadsvergaderingen

25 januari Stand van zaken rondom Kernteam Toegankelijkheid
22 maart Stand van zaken herverdeling cultuurgelden
Waarom particulieren geen aanspraak kunnen maken op het Gebiedsfonds
Kruispunt Musselkanaal/ 1e ExloΓ«rmond
19 april Subsidieaanvraag Europaplein bij RegioDeal
17 mei Strategische koers GKB
Ophaaldagen oud papier ookΒ  in Afvalwijzerapp
7 juni Herkeuringen WMO
14 juni Aankondigen bestrijding processierups bij bijenverenigingen
5 juli Ecologische bermbeheer
20 september Stand van zaken uitrol AED netwerk
25 oktober Capaciteit AZC Musselkanaal

Al de bovengenoemde mondelinge vragen en de antwoorden daarop van het college zijn terug te luisteren op het
YouTube kanaal van de gemeenteraad van Stadskanaal.

Moties & Amendementen

(Mede)ingediend door Resultaat
25 jan motie Gemeenten in nood fonds Raadsbreed Aangenomen
15 feb. motie Herverdeling gemeentefonds Raadsbreed Aangenomen
motie Pleegzorgwaardering GBS/D66/PvdA/SP/LB Verworpen
5 jul. motie Mede-ondertekenen motie Raden in Verzet Raadsbreed Aangenomen
25 okt. motie Realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal LB/PvdA/D66/SP/GBS Aangenomen
22 nov. motie Treurnis (sanering Marktstraat 66-68) SP/PvdA/GBS/D66/LB/FR Verworpen
22 nov. motie Menstruatiearmoede Raadsbreed Aangenomen

De teksten van de diverse moties en amendementen zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Stadskanaal.

 


 

Vooruitblik 2022

16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben hard gewerkt de afgelopen raadsperiode en we hopen dat dit zich vertaalt in een aantal zetels. Verantwoorden vinden we belangrijk. Dus niet alleen zeggen wat we doen, ook doen wat we zeggen en uitleggen hoe we het gedaan hebben. Dat is ook de reden dat we jaarlijks een politiek jaarverslag publiceren.

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Hoe zal de coronapandemie zicht ontwikkelen? Wie zitten er straks in het nieuwe college? We gaan het zien.

 

De fractie van Lokaal Betrokken

I:Β www.lokaalbetrokken.org
E:Β info@lokaalbetrokken.org
T: 06 480 845 78 (fractievoorzitter Jur Mellies)