Politiek jaarverslag 2020

 

Voorwoord

Het jaar 2020 was het jaar die de geschiedenis in zal gaan als: hΓ©t coronajaar!

Het coronavirus hield Nederland in zijn greep sinds de eerste bevestigde besmetting in februari. Sindsdien zijn er vele maatregelen afgekondigd en vielen er vele slachtoffers te betreuren.

Corona heeft het hele maatschappelijke leven ontwricht. Er mochten opeens geen handen meer worden geschud. Groepsvorming op straat werd verboden. Scholen moesten tijdelijk dicht, de horeca sluiten. Veel bedrijven moesten hun activiteiten staken en kwamen daardoor in de problemen. Veel mensen dreigden in een sociaal isolement te geraken. De verhalen van zieke ouderen in verzorgingstehuizen die geen bezoek van dierbaren mochten ontvangen waren schrijnend. De zorg draaide overuren. En wat voor een prestatie hebben zij geleverd: een diepe buiging voor al die hardwerkende zorgmedewerkers.

Thuiswerken werd de norm. Leveranciers van digitale vergadersoftware deden goede zaken. Vergaderd en overlegd werd er via beeldschermen. Ook de gemeenteraad moest noodgedwongen haar manier van werken aanpassen. Want het raadswerk ging natuurlijk gewoon door.

Voor u ligt het politiek jaarverslag 2020. Met dit verslag leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal over wat wij gedaan hebben. Wat zijn de belangrijkste kwesties die voorbij zijn gekomen dit jaar? Hoe hebben wij gestemd over raadsvoorstellen? Welke raadsinstrumenten hebben wij gebruikt? U leest het allemaal in dit jaarverslag.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Met de meeste hoogachting,

Fractievoorzitter Jur Mellies


 

Uitgelicht

Opmerkelijke en/of belangrijke kwesties die dit jaar voorbij zijn gekomen.

 • Afscheid burgemeester Froukje de Jonge
  • Donderdag 13 februari was de afscheidsreceptie van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge. Ze begon op 1 september van 2018 als waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Bij haar benoeming had ze al te kennen gegeven maximaal 2 jaar aan te willen blijven. Ze kreeg de kans terug te keren als wethouder te Almere, een functie die ze al eerder bekleedde. Die heeft ze aanvaard. Haar tijd in onze gemeente was kort maar krachtig. We hebben altijd prettig met haar samengewerkt.
 • Heropening AZC Musselkanaal
  • In een extra raadsvergadering op 3 maart konden de fracties hun wensen en bedenkingen kenbaar maken over het voorgenomen besluit tot heropening van het asielzoekerscentrum te Musselkanaal. Veruit de meeste fracties hebben positief gereageerd op het voorgenomen besluit. Wij hadden toch zo onze bedenkingen en dan met namen over de borging van de veiligheid van onze inwoners. Het was een stevig debat, maar Lokaal Betrokken heeft de zorgen van veel Muzzelknoalsters goed over het voetlicht gebracht.
 • Centrumvisie Musselkanaal
  • In april heeft de gemeenteraad de centrumvisie Musselkanaal vastgesteld. Er lag al een visie Integrale Gebeidsontwikkeling maar door de brand van 20 september 2018 is gezocht naar een nieuwe totaalvisie voor het centrum van Musselkanaal. Ook is een subsidie aangevraagd bij de provincie en deze is verkregen. De nieuwe visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, de Ondernemersvereniging Musselkanaal e.o., Lefier en de gemeente Stadskanaal.
 • Corona
  • Begin dit jaar brak wereldwijd het coronavirus uit. In februari werd in Nederland een eerste geval geregistreerd. Halverwege maart was de verspreiding van het virus al een pandemie. Tot nu toe is het aantal besmettingen in onze gemeente nog minimaal gebleken. Maar voorzichtigheid is geboden. Het virus is niet weg. De uitbraak van het virus heeft geleid tot maatregelen die het virus moesten indammen. Zo moesten er zaken in de zogenaamde contactberoepen hun deuren langere tijd sluiten. Winkels moesten maatregelen nemen. Wat de effecten in maatschappelijk en economisch opzicht gaan zijn, moet nog blijken. Dat het zeer gaat doen is welhaast zeker.
 • Opstappen wethouder Veenstra
  • In mei dit jaar diende wethouder Lian Veenstra (SP) haar ontslag in. Ze voorzag β€˜draconische bezuinigingen’ doordat het Rijk verzaakt voldoende financiΓ«le middelen beschikbaar te stellen voor taken in het Sociaal Domein. Ze paste ervoor om deze kaalslag in Stadskanaal door te voeren. Haar ontslag kwam als een verrassing maar ook zeer ongelegen omdat sinds het vertrek van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge het college al onderbemenst was.
 • Verkeersstructuur centrum Stadskanaal
  • Het hele jaar door is er hard gewerkt aan de nieuwe verkeersstructuur in en rondom het centrum van Stadskanaal. Zo zijn alle β€˜viertondes’ vervangen door rotondes en verkeerspleinen en is de Navolaan weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Lokaal Betrokken is blij met de aanpassingen maar vraagt zich wel af of routing aan de Navolaan niet anders had gemoeten. We merkten dat er nog veel automobilisten tegen het verkeer in reden.
 • Regiodeal Oost-Groningen
  • De Oost Groninger gemeenten zetten zich samen met het Rijk in om de leefbaarheid van de regio te versterken. Daarvoor is dertig miljoen beschikbaar. Middels diverse projecten word de komende vier jaren gewerkt aan toekomstkracht voor de regio.
 • Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt
  • Na het vertrek van burgemeester Froukje de Jonge, en de constatering dat een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan is, wilde de gemeenteraad van Stadskanaal gewoon weer een kroonbenoemde burgemeester. De Commissaris van de Koning gaf daar in toe. Onze gemeente mocht de procedure opstarten om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. Tot die tijd is Yvonne van Mastrigt aangesteld om de taken waar te nemen tot de benoeming van de nieuwe burgemeester.
 • Nieuwe wethouder Verschuren
  • Door het ontslag van wethouder Veenstra en het vertrek van de SP uit de coalitie kwam er een vacature vrij in het college. Gekozen is voor een zakelijke oplossing. De opgevallen plek zal de rest van de raadsperiode ingenomen worden door een wethouder van β€˜buitenaf’, namelijk voormalig wethouder van de gemeente Winsum, Marc Verschuren.
 • Woonvisie 2020 – 2025
  • De regio krimpt nog steeds; maar minder hard dan werd voorzien. Daarnaast wordt zelfs een groei verwacht van het aantal kleine huishoudens. De β€˜oude’ woonvisie bood geen ruimte voor nieuwbouw: er moest juist meer gesloopt worden. De nieuwe woonvisie biedt weer meer ruimte voor nieuwbouw. In het najaar van 2021 wordt de nieuwe woonvisie geΓ«valueerd. We vinden het belangrijk de vinger aan de pols te houden.
 • Concept Regionale Energie Strategie Groningen
  • Nederland moet verduurzamen. Nederland is opgedeeld in dertig regio’s. De regio’s moeten tezamen voor 2030, 35 TWh aan duurzame elektriciteit gaan leveren. De provincie Groningen is zo’n regio. Binnen de regio Groningen had de gemeente Stadskanaal al een realistisch plan voor de opwek van duurzame energie. Onze fractie vraagt zich af wat nut en noodzaak is van een RES regio? Middels een amendement van onze hand heeft de gemeenteraad van Stadskanaal besloten de concept RES niet β€˜vast te stellen’ maar eerst maar eens β€˜voor kennisgeving aan te nemen’. Dat geeft ons de tijd er nog eens goed over na te denken. Juli 2021 zal de definitieve RES ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Niet-sluitende begroting 2021
  • Onze gemeente komt miljoenen euro’s tekort op de begroting. Dat was de afgelopen jaren zo, dat is dit jaar zo en dat zal ook de komende jaren niet anders zijn. Oorzaak zijn tekorten op het Sociaal Domein (WMO, Participatie en Jeugdzorg). We krijgen gewoonweg geen voldoende geld van het Rijk voor deze taken. Veel gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken. De gemeente Stadskanaal heeft al fors bezuinigd de afgelopen tien jaar. Nog meer bezuinigen betekent dat er cruciale voorzieningen zouden moeten sluiten. Dat vindt de gemeenteraad onbestaanbaar en heeft besloten een β€˜niet-sluitende begroting’ in te dienen. We zijn hierdoor onder preventief toezicht van de provincie komen te staan. Het komend jaar zal duidelijk worden hoe het nu verder moet.
 • Gemeenteraad kiest nieuwe burgemeester
  • Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure, waarbij 30 kandidaten hebben gesolliciteerd, is Klaas Sloots door de gemeenteraad naar voren geschoven als nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Stadskanaal is hem niet vreemd: hij groeide op in de regio Stadskanaal en ging er naar school. Klaas is momenteel nog wethouder in Zwolle. Medio januari zal Klaas benoemd gaan worden. We zien uit naar de samenwerking.

 


 

Hoe hebben wij gestemd over raadsvoorstellen in 2020?

 

Raadsvoorstellen 2020 CU CDA SP PvdA GBS VVD LB D66
3 feb. Vaststellen facetbestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid-Gron. geluidszone βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging verordening onroerendezaakbelastingen 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
24 feb. Verkenning omgevingsvisie en participatieplan βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
20 apr. Centrumvisie Musselkanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen en Opvang βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Gezondheidsbeleid 2020 – 2024 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Aanpassing gemeenschappelijke regeling ODG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal, De Brink 2020’ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
11 mei Jaarstukken 2019 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels’ βœ“ βœ“ βœ“ ❌ βœ“ βœ“ βœ“ ❌
Vaststelling bestemmingsplan ‘Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat’ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Ontheffing vereiste ingezetenschap βœ“ βœ“ βœ“ ❌ ❌ βœ“ ❌ ❌
8 jun. Ontwerpbegroting 2021 en concept jaarstukken 2019 ODG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Zienswijze conceptbegroting SOZOG 2021 en jaarrekening 2019 SOZOG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging legesverordening βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Consultatie Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020 – 2024 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Wijziging Reglement van Orde βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
29 jun. Voorjaarsnota 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Voorlopige jaarrekening 2019 Wedeka bedrijven βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Ontwerpbegroting 2021 Wedeka Bedrijven βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
GR PGenZ ontwerpbegroting 2021 en jaarverslag/jaarrekening 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Ondertekening raadsstukken βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
2 jul. Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Vaststellen Profielschets burgemeester Stadskanaal 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
7 sep. Woonvisie gemeente Stadskanaal 2020-2025 βœ“ βœ“ ❌ ❌ ❌ βœ“ βœ“ ❌
Wijziging verordening leges omgevingsvergunning βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
21 sep. Jaarstukken 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Concept Regionale Energiestrategie Groningen (RES) βœ“ ❌ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ ❌
Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
19 okt. Onttrekking openbaarheid βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Vaststelling bestemmingsplan β€˜Musselkanaal, Marktstraat Jan Kortstraat’ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Verzoek Enexis versterking eigen vermogen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Vergaderschema 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
3 nov. Voordracht burgemeester Stadskanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
9 nov. Vaststellen Programmabegroting 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Maatregelennota 2021 – 2024 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
23 nov. Verordening BIZ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Najaarsnota 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Begrotingsstukken Veiligheidsregio Groningen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
14 dec. Verordening gemeentelijke belastingen 2021 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Decemberwijziging 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Bestemmingsplan Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15-17 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Water- en Rioleringsplan (WRP) 2021-2025 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
Verordening Kinderopvang op sociale en/of medische indicatie 2020 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“

Voor de inhoud van de raadsvoorstellen, de onderliggende documenten als ook de gesproken tekst (audio en transcriptie) verwijzen wij naar de website van de gemeente (https://gemeenteraadstadskanaal.nl/archief.html)

 


 

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren: zo kunnen er schriftelijke of mondelinge vragen gesteld worden en kunnen er amendementen of moties ingediend worden. Ook kunnen raadsleden onderwerpen agenderen voor een raadsvergadering of kunnen ze een initiatiefvoorstel indienen. Onze fractie heeft dit jaar de volgende instrumenten ingezet:

Schriftelijke vragen

14 januari Automobilisten rijden veelvuldig tegen het verkeer in op de Navolaan13
13 augustus Aandeel gemeente bij promotie Powerfield (inkoopvoordeel zonnepanelen)
20 oktober Stand van zaken dekkend AED netwerk

Mondelinge vragen in raadsvergaderingen

3 februari Stand van zaken bouw zonnepark aan de v. Boekerenweg?
24 februari Kosten en coΓΆrdinatie Regio Deal Oost-Groningen en de rol van de gemeenteraad?
Word er niet teveel gevraagd van wijkraden?
20 april Moeten BOA’s niet beter uitgerust worden?
Aanvraag TOZO regeling?
Onveilige verkeerssituatie fietsers Buinersluis?
11 mei Wie kunnen aanvragen doen bij het Gebiedsfonds?
Bestemming kunstwerk voormalig Noorderpoort locatie Frankrijklaan?
8 juni Klachten looproute centrum i.v.m. corona?
Wederom ongeval kruispunt Schoolstraat Musselkanaal.
29 juni Consequenties zwembad Pagedal door overname Roompot?
Betrokkenheid kernteam Toegankelijkheid bij renovatie Europalaan?
7 september Beschadigingen straten en trottoirs Maarswold door renovatie nulopdemeter woningen?
21 september Stand van zaken rond de realisatie van de spoorlijn Veendam naar Stadskanaal?
Aanvragen gebiedsfonds alleen voor rechtspersonen?
19 oktober Terugkoppeling Fixi-meldingen niet vlekkeloos
9 november Hoge besmettingsgraad corona Maarsheerd
23 november Bevolkingsprognose Oost Groningen. Sloop 8 huurwoningen in Musselkanaal?
14 december Beleidswijziging verstrekking bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten
Onveilige voetgangers- en fietsoversteekplaats Esperantolaan
Onjuiste gegeven gemeentelijke regelingen in Voorzieningswijzer.

Al de bovengenoemde mondelinge vragen en de antwoorden daarop van het college zijn terug te luisteren op het
YouTube kanaal van de gemeenteraad van Stadskanaal.

Moties & Amendementen

(Mede)ingediend door Resultaat
25 mrt. motie Regenboogvlag PvdA – GBS – D66 – LB ingetrokken
20 apr. motie Tekorten Wedeka i.v.m. corona SP – CU – CDA – VVD – GBS – LB Unaniem aangenomen
29 jun. motie Het water staat ons aan de lippen LB + raadsbreed Unaniem aangenomen
motie Zo herverdelen maakt de problemen nog groter. LB + raadsbreed Unaniem aangenomen
motie Overschrijding budget verkeerstructuur PvdA – GBS – LB – D66 – SP Verworpen
7 sep. amendement Woonvisie 2020 – 2025 LB Ingetrokken
21 sep. amendement Concept RES Groningen LB Aangenomen (CDA/D66 tegen)
14 dec. motie verhoging minimumloon PvdA – GBS – SP – LB Verworpen (CDA/CU/VVD/D66)

De teksten van de diverse moties en amendementen zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Stadskanaal.

 


 

Vooruitblik 2020

Het jaar 2021 gaat in meerdere opzichten een spannend jaar worden voor onze gemeente. Zo komt o.a. onze gemeente dit jaar onder preventief toezicht te staan. Gaandeweg het jaar moet blijken of we in staat zullen zijn de meerjarige financiΓ«le tekorten om te buigen naar een positief resultaat. Lukt dit niet dan dreigt een artikel 12 status voor de gemeente: de gemeente komt dan onder curatele te staan.

En hoe gaan we het coronavirus eronder krijgen? Begin januari is begonnen met vaccineren. Hoe lang gaat het duren voordat alles weer als vanouds wordt? Veel mensen zijn β€˜coronamoe’ en willen zo gauw mogelijk hun normale leventje weer oppakken.

Positief is dat we het jaar beginnen met een kersverse (kroon)benoemde burgemeester. Zijn naam: Klaas Sloots. Zal hij in staat zijn onze gemeente door deze moeilijke tijd heen te loodsen? Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.

Lokaal Betrokken wenst iedereen voor 2021 veel gezondheid, liefde, geluk en wijsheid toe.

 

De fractie van Lokaal Betrokken

I:Β www.lokaalbetrokken.org
E:Β info@lokaalbetrokken.org
T: 06 480 845 78 (fractievoorzitter Jur Mellies)