Politiek jaarverslag 2018

 

Voorwoord

Voor u ligt ons eerste β€˜politiek jaarverslag’. Met het jaarverslag willen wij ons aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal op beknopte wijze verantwoorden over al wat wij het afgelopen jaar als fractie hebben gedaan. Zo zullen we de belangrijkste kwesties uitlichten; laten we zien hoe we gestemd hebben over raadsvoorstellen, amendementen en moties; welke raadsinstrumenten we gebruikt hebben en blikken we kort vooruit op het volgende jaar. De bedoeling is dat we dit elk jaar gaan doen, omdat we het belangrijk vinden regelmatig verantwoording af te leggen aan onze kiezers. Bij ons staat openheid en transparantie hoog in het vaandel.

2018 was voor Lokaal Betrokken het eerste jaar in de gemeenteraad van Stadskanaal. 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben ondanks beperkte middelen een uitgekiende campagne weten te voeren. Dat heeft zich uiteindelijk vertaald in een zetel in de gemeenteraad – al hadden we stiekem natuurlijk op meer gehoopt. Maar we zijn blij dat we in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. We kunnen nu op geheel eigen wijze ons (lokale) geluid laten horen.

De eerste maanden na de verkiezingen stonden vooral in het teken van het formeren van een nieuw college en het organiseren van de eigen fractie. Ook stond in juni van het jaar gelijk alweer de Algemene Beschouwingen op het programma. Druk, druk, druk!

Het was een bewogen jaar. Het jaar waarin we een nieuwe burgemeester hebben mogen verwelkomen. Maar ook een jaar waarin we met lede ogen hebben moeten aanzien dat de afdeling kindergeneeskunde en -verloskunde van Γ³ns Refaja – na 50 jaar – haar deuren heeft moeten sluiten. Triest! Ook de brand in het centrum van Musselkanaal heeft een diepe indruk achtergelaten.

Laten we hopen dat het komende jaar voorspoediger verloopt.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Fractievoorzitter Jur Mellies

 


 

Uitgelicht

Hieronder hebben we de belangrijkste kwesties waar we ons voor (mede) hebben ingezet uitgelicht. We willen hiermee beknopt verantwoording afleggen over onze activiteiten.

 • Refaja ziekenhuis
  Er was dit jaar veel te doen rond ons Refaja ziekenhuis. De afdelingen klinische- verloskunde en kindergeneeskunde stonden op de tocht. Als reden werd door de Treant Groep aangevoerd dat er geen kinderartsen gevonden konden worden. Als ludieke actie hebben wij van Lokaal Betrokken een website opgezet kinderartsgezocht.nl , met de bedoeling kinderartsen naar onze regio te lokken. De website is over heel Nederland duizenden keren gedeeld op sociale media. Jammer genoeg zonder resultaat. 13 september 2018 heeft de afdeling klinische verloskunde en kindergeneeskunde haar deuren moeten sluiten. Een aderlating voor onze gemeente
 • Petitie β€˜Behoud volwaardig Refaja ziekenhuis Stadskanaal’
  Ook zijn we een petitie gestart. In een aparte raadsbijeenkomst – waar bestuurders van Treant aan de tand werden gevoeld door de gemeenteraad over het gevoerde beleid – hebben wij de petitie overhandigd aan bestuursvoorzitter Carla van der Wiel. De petitie is ondertekend door meer dan 6200 mensen. Hartverwarmend dat zoveel mensen ons Refaja steunden. Ook de komende jaren zullen we ons sterk blijven maken voor behoud van goede zorg voor de regio.
 • Doortrekken spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Emmen
  Al jaren wordt er gesproken over de mogelijkheid om de spoorlijn Veendam door te trekken naar Stadskanaal; en indien mogelijk naar Emmen. Besluitvorming hierover verloopt traag. We hebben een motie ondersteund die de provincie oproept om nu toch eindelijk eens een besluit te nemen. Onze fractie heeft kenbaar gemaakt dat wij vooral meerwaarde zien in het doortrekken van de spoorlijn tot aan Emmen. Ook willen we graag van de provincie eventueel de toezegging – dat mocht ze negatief besluiten over de spoorlijn – de gereserveerde gelden hoe dan ook beschikbaar blijven voor de VeenkoloniΓ«n.
 • Tegengaan zwerfafval
  Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Veel van het zwerfafval bestaat uit plastic zoals flesjes maar ook aluminium blikjes worden veelvuldig aangetroffen. Wij hebben in juni bij de Algemene Beschouwingen hiervoor aandacht gevraagd en hebben ervoor gezorgd middels een unaniem aangenomen motie, dat de gemeente Stadskanaal zich heeft aangemeld bij de β€˜Statiegeld-alliantie’. Ook heeft de gemeente dit jaar een subsidie van het Rijk mogen ontvangen. De middelen worden ingezet voor maatregelen gericht op het terugdringen van zwerfafval.
 • Stadskanaal op Zon
  Onze gemeente wil 100% energieneutraal zijn in 2050. Wij vinden zelf 2035 een mooi streven; mits betaalbaar. In maart dit jaar heeft de gemeenteraad de visie Stadskanaal op Zon vastgesteld sindsdien zijn er meerdere initiatieven aangemeld. Afgesproken is dat initiatieven landschappelijk en maatschappelijk inpasbaar moeten zijn en dat er draagvlak onder de omwonenden moet zijn. Initiatiefnemers hebben voor hun plannen diverse inspraakavonden georganiseerd. Lokaal Betrokken was als enige partij bij alle avonden aanwezig.
  Over zonneparken is onroerendzaakbelasting verschuldigd. We hebben middels een motie geprobeerd dit geld te reserveren voor toekomstige duurzame projecten. Deze motie heeft het niet gehaald: een meerderheid van de gemeenteraad was tegen. Jammer!
 • Slechte staat vaartuigen in het Stadskanaal
  In een raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de belabberde staat van sommige vaartuigen in het Stadskanaal. Sommige vaartuigen lagen half gezonken afgemeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de betreffende eigenaren er op aangesproken en hebben ze een vaartuig uit het kanaal moeten verwijderen. Veiligheid voorop. Het Stadskanaal wordt namelijk jaarlijks door veel vaartoeristen bevaren.
 • Invulling rekenkamer
  Bij wet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer te hebben. Een rekenkamer doet periodiek onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd beleid; het onderzoekt met andere woorden of ons belastinggeld wel goed wordt uitgegeven. Onze gemeente heeft al geruime tijd een inactieve rekenkamer. Wij hebben ervoor gezorgd dat de gehele gemeenteraad weer achter het instellen van een actieve rekenkamer staat. Binnenkort worden de details uitgewerkt en zullen er vacatures worden uitgezet.
 • Omgevingswet
  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Stadskanaal is pilotgemeente en werkt nu geruime tijd aan een eigen omgevingsvisie en -plan specifiek voor onze gemeente. Het gaat hier om een omvangrijk project met veel haken en ogen. Wij hebben gepleit voor een aparte raadscommissie om het project te monitoren en te begeleiden. Echter een meerderheid van de raadsfracties vond dat niet nodig. We bezinnen ons op dit moment om te bekijken hoe we op een andere manier β€˜vat’ kunnen krijgen op het proces.
 • Koers Wedeka
  Sinds de invoering van de Participatiewet stromen er geen mensen meer in het werkvoorzieningsschap Wedeka. Dit jaar is raadsbreed besloten om te kijken of het mogelijk is van Wedeka een leerwerkbedrijf te maken. Ook wij hebben daar dus mee ingestemd. De komende periode zullen er een aantal pilots uitgevoerd gaan worden. Op basis van de resultaten zal zowel inhoudelijk als financieel duidelijk worden of de doorontwikkeling van Wedeka tot een leerwerkbedrijf daadwerkelijk de beste optie is.
 • Bijdrage vaste lasten Dieverdoatsie
  Vanwege verandering in wetgeving is voor het varen met een passagiersschip voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers tegenwoordig een zogeheten Groot Vaarbewijs nodig. Het aantal passagiers op de tochten met de Dieverdoatsie ging veelal deze grens te boven. De schipper die zoals bekend jarenlang aan het roer stond beschikte niet over de vereiste papieren. De voltallige raad heeft middels een bijdrage in de kosten ervoor gezorgd dat de activiteiten van de Dieverdoatsie weer voortgezet konden worden, en dat een schipper is gevonden met de juiste papieren.
 • Problemen schoolvervoer
  Sinds de start van het nieuwe schooljaar regende het klachten over het nieuwe leerlingenvervoer. Kinderen werden te laat of helemaal niet opgehaald. Onze fractie heeft daar vragen over gesteld. Het college heeft direct actie ondernomen. Er zijn maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook wordt de voortgang voortaan gemonitord.
 • Voorkomen sluiting AZC Musselkanaal
  Het AZC in Musselkanaal is niet meer. Na 25 jaar heeft sluit het asielzoekerscentrum, en dat is hard aangekomen bij veel inwoners. Alle fracties in de raad hebben hun ongenoegen over dit besluit geuit. In een uiterste poging hebben we de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid middels een motie opgeroepen het AZC vooral niet te sluiten. Zonder resultaat. 1 oktober jl. heeft het centrum haar deuren moeten sluiten.
 • Aanpak laaggeletterdheid
  Laaggeletterheid is een probleem in onze regio. Veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Sinds 1 november hebben we in Stadskanaal weer een β€˜Taalhuis’. Een Taalhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Burgers kunnen relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen.
 • Problemen in de Jeugdzorg
  Sinds een aantal jaren hebben we te maken met forse tekorten op de budgetten voor de Jeugdzorg. De kosten rijzen de pan uit. Ook hebben we te maken gehad met wachttijden. Dit vinden we zorgelijk. Regionaal, maar ook gemeentelijk wordt er onderzocht hoe we grip kunnen krijgen op de (financiΓ«le) problemen. Begin 2019 wordt hiervoor een plan gepresenteerd.
 • Veiligheid kruispunt Musselkanaal
  Op het kruispunt ExloΓ«rweg / Sluisstraat – Schoolstraat gebeuren regelmatig ernstige ongevallen. Lokaal Betrokken heeft de situatie ter plekke onderzocht en heeft met directe omwonenden gepraat. We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W en willen weten wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn en wat ze hieraan denkt te gaan doen. We verwachten begin januari het antwoord op de vragen.
 • Nieuwe manier van huisafvalverwerking
  Per 1 januari 2019 wordt het restafval nog meer eens per 4 weken opgehaald. Dit is het resultaat van de nieuwe VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen. Het restafval moet en kan ook beter gescheiden worden. Er wordt nog teveel herbruikbare grondstoffen weggegooid bij het restafval. Ook de groene container wordt anders ingezameld; in de winter minder vaak, in de zomermaanden vaker. De gewijzigde regeling zal vooral in het begin niet bij alle inwoners even goed vallen. We hebben meerdere malen in raadsvergaderingen het college met klem gevraagd onze inwoners goed op de hoogte te brengen en houden van de veranderingen.

 


 

Hoe hebben wij gestemd in 2018?

 


 

Raadsvoorstellen 2018

CU CDA SP PvdA GBS VVD LB D66
23 apr. Verordeningen Participatiewet 2018 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
23 apr. Vaststellen Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
23 apr. Verzoek bijdrage vaste lasten Dieverdoatsie βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
28 mei Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
28 mei Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
28 mei Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2015 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
28 mei Zienswijze conceptbegroting 2019 SOZOG βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
28 mei Beroepschrift mevr. Diedel; Aanwijsbesl. Activiteit van alg. economisch belang βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ ❌ βœ“
11 jun. Voorjaarsnota 2018 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
11 jun. Perspectiefnota 2019-2022 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 jun. Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zandtangerweg 46” βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 jun. Voorlopige jaarrekening 2017 Wedeka Bedrijven & wijziging begroting 2018 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 jun. Jaarstukken 2017 en de Ontwerpbegroting 2019 van de (PG&Z) βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 jun. Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
25 jun. Aanwijzingsbesluit Functionaris voor de gegevensbescherming βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
9 jul. Jaarstukken 2017 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
9 jul. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en mjr.begroting 2020-2022 Wedeka βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
9 jul. Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
9 jul. Veiligheidsregio Groningen; jaarrekening 2017, conceptbegroting 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
24 sep. Actualisatie begroting 2018 GR Publieke Gezondheid en Zorg βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
24 sep. Vaststellen vergaderschema 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
24 sep. Benoeming plaatsvervangend griffier βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Koers Wedeka βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Blijverslening βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Invulling rekenkamerfunctie βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Beleidsprioriteiten politie inzet 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Bezwaarschrift van de heer A.F. Bakker βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
15 okt. Verantwoording fractievergoedingen βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
12 nov. Najaarsnota 2018 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
12 nov. Programmabegroting 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 dec. Verkeersstructuur centrum Stadskanaal βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ ❌
17 dec. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2019 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 dec. Decemberwijziging 2018 βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 dec. Vaststellen Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 dec. Verlengen aanwijzing accountant βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“
17 dec. Vaststellen offerteaanvraag aanbesteding accountant βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“ βœ“

 

(V= Voor, T= Tegen)

Voor de inhoud van de raadsvoorstellen, de onderliggende documenten als ook de gesproken tekst (audio en transcriptie) verwijzen wij naar het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeenste Stadskanaal.

 

Moties & Amendementen

Ingediend door Resultaat
28 mei Motie openhouden AZC Musselkanaal Alle fracties Aangenomen (unaniem)
11 jun Motie statiegeldalliantie LB – D66 – GBS – PvdA Aangenomen (unaniem)
11 jun Motie ozb zonneparken LB – D66 Verworpen ( 18 tegen, 4 voor (GBS/LB/D66))
09 jul Motie armoedebestrijding SP/PvdA/D66/GBS/LB Verworpen (10 voor, 12 tegen (CDA/CU/VVD))
12 nov. Motie reactivering spoorlijn Alle fracties Aangenomen (unaniem)
12 nov. Motie herindeling D66/GBS Verworpen (19 tegen, 2 voor (D66/GBS))
12 nov. Motie kinderpardon PvdA/CU/SP/GBS/D66/LB Aangenomen (19 voor, 2 tegen (VVD))

 

De teksten van de diverse moties en amendementen zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Stadskanaal.

 

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren: zo kunnen er schriftelijke of mondelinge vragen gesteld worden en kunnen er amendementen of moties ingediend worden. Ook kunnen raadsleden onderwerpen agenderen voor een raadsvergadering of kunnen ze een initiatiefvoorstel indienen.

Onze fractie heeft dit jaar de volgende instrumenten ingezet:

Schriftelijke vragen

 • Juistheid procedure Zonnepark van Boekerenweg
 • Klachten leerlingenvervoer
 • Waarom het college geen artikel 213a onderzoeken doet.
 • Veiligheid kruispunt ExloΓ«rweg/Sluisstraat

Mondelinge vragen vragenuur

 • Vervolg juistheid procedure omgevingsvergunning zonnepark van Boekerenweg

Moties

 • Gemeente Stadskanaal aansluiten bij de Statiegeldalliantie
 • Reservering onroerendzaakbelasting op zonneparken voor duurzaamheidsmaatregelen

 

Vooruitblik

Ook het komende jaar zullen we ons weer maximaal inzetten om onze controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol naar eer en geweten in te vullen. Er staan en aantal belangrijke kwestie op de agenda. Zo zal er dit jaar een besluiten genomen gaan worden over onder anderen het openhouden van de buitenbaden; de tekorten in de jeugdzorg; het wel of niet reactiveren van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal – (Emmen); invulling van de rekenkamerfunctie. Maar ook de toekomst van de (ziekenhuis)zorg komt aan de orde en vergt onze blijvende aandacht. Bij het maken van deze besluiten willen zoveel mogelijk inwoners betrekken. Wij zullen daarom ook het komende jaar weer actief de gemeente intrekken. Natuurlijk kunt u ook ons benaderen met vragen, opmerking of suggesties.

De fractie van Lokaal Betrokken

 

I: www.lokaalbetrokken.org
E: info@lokaalbetrokken.org
T: 06 480 845 78 (fractievoorzitter Jur Mellies)