Lokaal Betrokken wil eerst de onderzoeken naar de diverse andere opties afwachten alvorens een keuze te maken tussen renovatie of nieuwbouw.

In de raadscommissievergadering van 24 juni stelde het college voor in te stemmen met het scenario nieuwbouw en vervolgens te onderzoeken of een parkeergarage wenselijk is. Tegelijkertijd stelde ze voor een locatie-onderzoek uit te voeren naar de meest geschikte plek voor nieuwbouw gemeentehuis wellicht in combinatie met een nieuw theater.

Lokaal Betrokken vindt dus nu al kiezen voor nieuwbouw te voorbarig maar vindt het prima dat eerst deze onderzoeken gedaan worden en wat alles gaat kosten. Fractievoorzitter Harma Zwiers hierover: ‘Welke moeilijke keuzes moeten we dan maken om een sluitende meerjarenraming te hebben? Er zijn namelijk nog veel investeringen nodig, te denken valt uitbreiding ambtelijk apparaat, scholen, binnensport-accommodaties, infrastructuur (fietspaden, bruggen, kruispunten, eventuele locatie treinstation).’ Er zullen volgens Zwiers dan ook keuzes gemaakt moeten worden.

Ook wil Lokaal Betrokken graag weten hoe het college omgaat met inspraak van inwoners en wil dat het college met een plan van aanpak komt voor het vervolg van het proces. De geschiedenis leert dat de bouw van een nieuw gemeentehuis, in welke gemeente dan ook, altijd voor veel ophef zorgt onder inwoners. Het is dan zaak dat nut en noodzaak goed worden uitgelegd aan de inwoners.

Ook maakten meerdere fracties in de raad zich zorgen over de mogelijke financiële gevolgen van de plannen, te meer ook omdat veel gemeenten in Nederland de komende jaren te kampen hebben met tekorten op hun begroting.

In de raadsvergadering van 9 juli komt het college met een aangepast voorstel.