Vorige week dinsdag 4 juni hebben onze fractie, bestuur en wethouder gezamenlijk het moeilijke besluit genomen om uit de coalitie te treden. Er bestond naar de mening van onze partij een fundamenteel verschil van inzicht over hoe onze gemeente bestuurd moet worden. We betreuren het dat we dit besluit hebben moeten nemen maar we zagen geen andere uitweg. Graag willen we verantwoording afleggen over dit zware besluit.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 ging onze partij van één naar drie zetels en waren we de grote winnaar. Belangrijkste speerpunt in ons verkiezingsprogramma was te komen tot een andere manier van besturen. Er bestond een toenemende kloof tussen inwoners en politiek en het vertrouwen in de politiek was historisch laag. Dat kon en moest anders vonden wij.

We wilden i.p.v. een dichtgetimmerd coalitie- of bestuursakkoord een raadsakkoord met daarin afspraken die gedeeld zouden worden door alle, of in ieder geval, een ruime meerderheid van de raad. Dat raadsakkoord is er niet gekomen. Wel is er een collegeprogramma op hoofdlijnen vastgesteld en de raad heeft de intentie uitgesproken om met een eigen programma te komen. Die is er pas na anderhalf jaar discussiëren gekomen in de vorm van een actieprogramma versterking lokale democratie.

Dit actieprogramma komt nu langzaam op gang, zeker nu we een stabiele griffie hebben. Naast dit actieprogramma hebben we een transparant en zichtbaar bestuur nodig. Dit uit zich niet alleen door zichtbaar te zijn tussen je inwoners, maar o.a. ook door inwoners goed mee te nemen in besluitvormingsprocessen bij grote maatschappelijke kwesties. Dit gebeurt naar onze mening te weinig. Dit vinden we steeds moeilijker te verdedigen naar onze kiezers en inwoners.

Afspraak was ook dat we op sommige thema’s als collegepartijen een afwijkend standpunt mochten innemen wat zou betekenen dat een college in voorkomende gevallen op zoek moest naar wisselende meerderheden. Nu blijkt dat de andere collegepartijen er toch anders in staan. Van Lokaal Betrokken werd verwacht toch vooral mee te stemmen met de rest van de coalitie. Dat stuitte ons tegen de borst en tegen de afspraak.

Het afgelopen half jaar hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met afgevaardigden van de collegepartijen en een externe bemiddelaar maar we kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk geen ruimte was voor ons eigen geluid en dat er geen fundamentele stappen zijn gemaakt naar een nieuwe bestuurscultuur. We bleven op dit punt dus van mening verschillen. Daarnaast werd het steeds moeilijker om trouw te blijven aan onze principes en idealen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het moeilijke besluit uit de coalitie te stappen.

Het vertrek uit de coalitie valt ons zwaar, temeer ook omdat we in onze wethouder een goed bestuurder in het college hadden. Ook voor hem valt het zwaar maar hij staat wel achter dit besluit: partijman als hij is.

Hoewel we nu niet meer in de coalitie zitten, blijven we in de gemeenteraad onze verantwoordelijkheid nemen en blijven we ons inzetten voor u: transparant en navolgbaar.
U kunt op ons blijven rekenen.

Namens Lokaal Betrokken

Fractievoorzitter Harma Zwiers